Levekår

Satsingen levekår er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanenssamfunnsdel. Gode levekår påvirker muligheten for å kunne få en god oppvekst og leve gode liv.

 For å bedre levekårene trenger kommunen tverrfaglige tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge, og mangfold og inkludering der det legges til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet og der det jobbes tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.

Nasjonal og lokal kunnskap viser økende levekårsforskjeller i samfunnet. I Drammen er det store forskjeller mellom ulike områder i kommunen i utdanningsnivå, sysselsettingsgrad, inntekt, formue og avhengighet av offentlig inntektssikring. Drammens befolkning har lik fordeling av utdanningsnivå som landet som helhet og andelen med høyere utdanning øker.

Drammen kommune har levekårsutfordringer særlig knyttet til andel barn og unge som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Økonomien har betydning for samfunnsdeltakelsen og livsvalg, som igjen kan knyttes til livskvalitet og egen helse. Andel innbyggere som gjennomfører videregående opplæring, er lavere i Drammen enn i Viken og Norge som helhet. Gjennomføring av videregående opplæring er statistisk sett viktig for å få et godt liv og unngå lavinntekt. Andelen personer med lavinntekt er høy i Drammen.

Det finnes ikke et enkelt tiltak som kan utjevne ulikhetene i levekår, men mange ulike tiltak må virke godt sammen over tid.

Dette omfatter tiltak innenfor mange av kommunens tjenesteområder og i samspill med andre, blant annet kan sosiale entreprenører bidra med nye løsninger på sosiale utfordringer i samfunnet og er viktige medspillere for kommunen. Det er viktig å arbeide samordnet og tverrfaglig for å redusere terskler for deltakelse, sikre likeverdig tilgang til tjenester og tilrettelegge godt for medvirkning for at alle skal ha like muligheter i livet. Alle skal kunne delta i samfunnet uavhengig av økonomi.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Tettere samarbeid mellom kommunale og fylkeskommunale tjenestene, Nav, universitetet og private studiesteder og næringslivet skal gi en mer varig tilknytning til arbeidslivet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppmuntrer og legger til rette for at alle skal ta utdanning og utnytte sine ressurser.

Enkelte innbyggere kan stå langt fra arbeidslivet. Eksempler på det kan være: Langtidsmottakere av sosialhjelp, innbyggere med lav utdanning eller som har helseutfordringer. Det er behov for nye og bedre løsninger for at flere av disse kan få arbeid og bli selvhjulpne.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.

Tiltaket skal sikre at ungdom har meningsfulle aktiviteter i sommerferien. I tillegg bidrar tiltaket til at ungdom får arbeidserfaring og inntekt.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får like muligheter i arbeidslivet.

Levekårsutfordringer er et tidsaktuelt samfunnsspørsmål som kan løses blant annet ved å styrke barn og unges deltakelse. Det handler om å legge til rette for muligheter til å delta på organiserte og uorganiserte aktiviteter i hverdagen, på fritiden og i ferier, og ha tilgang til nødvendig utstyr.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.

En sosial entreprenør er en eller flere personer som ønsker å bidra til å skape en ny løsning på et sosialt problem. Kommunen kan samarbeide med sosiale entreprenører for å utvikle og kjøpe nye tjenester for innbyggerne, inn under regelverket for offentlige anskaffelser.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legge til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.