Lek, læring, skaperglede og mestringstro

Satsingen «Lek, læring, skaperglede og mestringstro» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Satsingen skal bidra til at leken får en sentral plass i barnehagen. Barnehagen skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barndommens og lekens egenverdi skal anerkjennes og gis gode vilkår.

Skolen har både et danningsoppdrag og et utdanningsoppdrag. De henger sammen og er gjensidig avhengig av hverandre. Opplæringen skal gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, og for å gjøre gode valg i livet. Opplæringen skal også gi alle barn og unge et godt faglig utgangspunkt for deltakelse på alle områder innenfor utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Satsingen skal også bidra til at elevene i grunnskolen får støtte i sin utvikling av de fem grunnleggende ferdighetene gjennom hele opplæringsløpet (lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter), slik at de får de beste forutsetninger for å mestre voksenlivet.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Gode grunnleggende ferdigheter bidrar til at barn og elever opplever mestring og inkludering, fullfører videregående opplæring og blir deltagere i arbeidslivet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppmuntrer og legger til rette for at alle skal ta utdanning og utnytte sine ressurser.

Tiltaket vil bidra til at alle barn som går i barnehage, får en god barnehagehverdag preget av trivsel, vennskap og lek. Leken er drivkraften for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Leken har også en viktig plass i SFO og skole som rekreasjon og som en del av undervisningen.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Skaper trygge og gode barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp.

Elever lærer på ulike måter. Dette tiltaket vil bidra til å gjøre skolens innhold spennende og variert, slik at alle elevene har mulighet for å tilegne seg ny kunnskap.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for at alle får bidratt med sin kompetanse og evne.

Tiltaket vil bidra til leselyst, bedre leseferdigheter og økt faglig kunnskap. Tiltaket kan også bidra til å utjevne sosiale levekårsforskjeller.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.