Alle skal med

Satsingen «Alle skal med» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Satsingen skal bidra til at barn og unge opplever trygge fellesskap der alle kan delta og oppleve tilhørighet.

For å få tildette er det viktig å ha gode grunntjenester som er robuste og fleksible slik at forsterket og forebyggende innsats kan settes inn tidlig slik at færrest mulig opplever sosialt utenforskap eller faglig frafall senere.

Satsingen skal bidra til at barn og unge skal få kunnskap og ferdigheter til å kunne samhandle på en hensiktsmessig og god måte. Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom barn og unge. Dialog står sentralt i sosial læring. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn, gir barn og unge et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Ved å satse på tidlig innsats og forebyggende støtte i fellesskapet, er målet at færre barn og unge skal få behov for individuelle tiltak og spesialundervisning.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.

Tiltaket skal bidra til at elever opplever en god skolehverdag.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.

Tiltaket skal bidra til at barn og elever skal oppleve fellesskap og tilhørighet. Dette kan eksempelvis oppnåsgjennom ansvarlige ressurspersoner på virksomhetene og etablering av tverrfaglig veiledningsteam på kommunalt nivå.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Skaper trygge barnehage- og skolemiljø som sikrer at barn og unge blir sett og fulgt opp.

Tiltak skal bidra til at barn og ungdom sikres trygg og god omsorg. Tiltak kan være helsefremmende, forebyggendeog/eller reparerende.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.