Godt drikkevann og trygg vannforsyning

Satsingen «Godt drikkevann og trygg vannforsyning» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanenssamfunnsdel.

Vannforsyningen er en samfunnskritisk tjeneste som er helt nødvendig i en by der det skal være godt å leve. Å ha en sikker vannforsyning er en lovpålagt oppgave og det stilles strenge krav til oss gjennom drikkevannsforskriften. En by med godt drikkevann og trygg vannforsyning blir en attraktiv by der innbyggerne kan ha et trygt og godt liv.

Drikkevannsforskriften krever at vi kan levere tilstrekkelig og godt drikkevann til enhver tid, og forbyr oss å forurense drikkevannet. Gjennom lov og forskrift er vi også pålagt å ha nok vann (og vanntrykk) til brannslukning når den kommunale vannforsyningen inngår i kommunens brannvannsdekning.

Vannforsyningssystemene skal vare i opptil 100 år. Det er kostbart å grave opp og bygge nye anlegg. Med nok og forebyggende drift og vedlikehold kan hele systemet vare lenger og vi reduserer risikoen for store lekkasjer. Eksisterende drikkevannsledninger og -anlegg som er i dårlig forfatning, øker faren for at drikkevannet forurenses og for at leveransen stopper opp. Slike ledninger og anlegg må fornyes slik at innbyggere og næringsliv alltid får godt og trygt vann.

Å levere nok og godt drikkevann til enhver tid betyr at vi må kunne stenge og vedlikeholde deler av systemet uten store konsekvenser for innbyggerne. Det betyr at vi må levere selv om én ledning bryter sammen eller må stenges. Dette krever å ha flere ledninger inn til større områder. I andre tilfeller må vi ha en beredskap der vi kan levere drikkevann på annen måte, for eksempel via tanker (såkalt nødvann). Samtidig må vi sikre at nye utbyggingsområder får tilstrekkelig med vann. For å få til alt dette må vi investere i ny infrastruktur.

Å ferdes fritt, slå leir og lignende i og rundt drikkevannskildene øker faren for parasitter, bakterier og annen forurensning i drikkevannskildene, som kan føre til sykdom. Ved å begrense ferdsel og aktivitet i og rundt drikkevannskildene reduserer vi risikoen for forurensning som kan gjøre folk syke og vannet trenger mindre behandling før det kan distribueres til innbyggere og næringsliv.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Gjennom restriksjoner forbys ferdsel, aktivitet og inngrep i og rundt drikkevannskildene som kan forurense. Hensynssoner i arealdelen omfatter et større friluftsområder hvor vannet ender opp i drikkevannskildene.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.

Nok og forebyggende drift og vedlikehold sikrer innbyggerne rent vann. Det reduserer risikoen for at det oppstår akutte hendelser, reduserer sårbarhet for brudd, lekkasjer o.l., og er økonomisk forebyggende.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.

Bygge ut systemet slik at drikkevann kan leveres selv om noe skulle skje med deler av systemet eller det må tas ut av drift for vedlikehold. Eksempel utvidet forsyning til Svelvik og Åskollen.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Sikre rent vann, nok vann og tilstrekkelig kapasitet til håndtering av overvann og rensing av avløpsvann.