Temaplaner for hovedutvalgsområdene

I Drammen skal vi utvikle kommunen sammen med innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv og andre aktører. Vi sier derfor at Drammen kommune hviler på tre bærebjelker: Et sterkt deltakerdemokrati gjennom aktiv innbyggermedvirkning, tjenester nær innbyggerne og en offensiv stedsutvikling som skaper attraktive lokalsamfunn.

I temaplanene for tekniske tjenester, kunst og kulturlivet, oppvekst
og læringsløp og helse, sosial og omsorg er det valgt ut fire felles
satsinger; folkehelse og livsmestring, på lag med frivilligheten, levekår og nærmiljøutvikling. Disse satsingene angår alle temaplanene og her skal kommunens ulike tjenesteområder jobbe sammen for å nå felles mål. De ulike tiltakene skal samlet bidra til satsingen og vil, på ulik måte og i ulik grad angå mange tjenester og områder i kommunen.

Gjennom kommuneplanens samfunnsdel har kommunestyret gitt
viktige styringssignaler til denne temaplanen. Satsingene og tiltakene i temaplanen bygger på mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Temaplanen har en tidshorisont fram mot 2030, altså om lag halvparten av varigheten til kommuneplanens samfunnsdel. I temaplanene konkretiseres hvilke satsinger og tiltak kommunen skal jobbe med og hva som skal prioriteres i perioden fram mot 2030.

Til grunn for arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ligger FNs 17 bærekraftsmål. FNs bærekraftsmål er et globalt rammeverk for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. FNs bærekraftsmål henger nøye sammen med oppfyllelse av menneskerettighetene, herunder konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) som er et sentralt verdimessig fundament for kommunens tjenester.

Temaplanen har blitt til i samspill mellom det politiske hovedutvalget og administrasjonen i kommunen. Ansatte i tjenestene, ledere og tillitsvalgte har siden høsten 2021 arbeidet med å få fram viktige satsinger for perioden fram mot 2030 og hvilke tiltak som skal gjennomføres i perioden. Det har også vært gjennomført tidlig innspillsrunde med foreldre i barnehage og skole gjennom møte med «Sammen om Drammensskolen» og «Sammen om kommunale barnehager».

Temaplanen har vært på offentlig høring i Drammenssamfunnet. I tillegg er det i høringsperioden også gitt innspill via høringsaktiviteter som nærutvalget i kommunedelene har hatt ansvaret for. Innspillene er vurdert og hensyntatt der det har vært relevant.

Temaplanen gjelder for perioden 2022 – 2030.