Om tjenestene

Temaplan for oppvekst og utdanning omfatter skole, barnehage og forebyggende tjenester.

Skole

Drammen kommune har 32 kommunale skoler; 22 barneskoler, 9 ungdomsskoler, 1 skole med elever fra 1.-10.trinn og Frydenhaug skole som er en 1-10 skole for elever med nedsatt funksjonsevne og omfattende tilretteleggingsbehov. Grunnskolen i kommunen skal ha høy kvalitet og alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring.

Ved Drammen voksenopplæring er det tre undervisningstilbud som ligger under grunnskole. Dette er grunnskole for voksne innbyggere i Drammen kommune som har behov for grunnskoleopplæring, kombinasjonsprogrammet som er et samarbeid mellom  voksenopplæringen og Fylkeskommunen, og norskopplæring etter Introduksjonsloven. Dette er et tilbud til voksne bosatte flyktninger, innvandrere (selvbosatte og gjenforente) og arbeidsinnvandrere.Tilbudet gis til voksne i alderen 16 til 67 år som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

Skoleområdet har også faglig og økonomisk ansvar for spesialundervisningen for elever fra kommunen som går i friskoler (private skoler), og for elever som bor i fosterhjem i andre kommuner.

Barnehage

I Drammen kommune er det 33 kommunale og 47 private barnehager. Barnehagene skal legge et godt grunnlag for utvikling og læring for barna. Målet er trygge barnehager der barna kan leke og lære. Kommunen er lokal barnehagemyndighet og skal se til at både de kommunale og private barnehagene drives i samsvar med regelverket. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehageloven gjelder for alle barnehageeiere, både eiere av kommunale og private barnehager. Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om å rette opp ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Bestemmelsen om å gi pålegg om å rette opp uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna.

Barn som ikke har begynt på skolen, har rett til spesialpedagogisk hjelp hvis de trenger det, og dette er barnehageområdets ansvar. Retten gjelder uansett ombarnet går i barnehage eller ikke. Spesialpedagogisk hjelp kan for eksempel være trening, stimulering eller støtte til de som jobber i barnehagen.

Forebyggende tjenester

Forebyggende tjenester leverer tjenester som både skal virke helsefremmende og forebyggende, samt avdekke behov og sikre at rett hjelp settes inn på riktig nivå til riktig tid. Gjennom systematisk arbeid og tverrfaglig innsats skal tjenestene bidra til at barn, unge og voksne ikke utvikler vansker som fører dem inn i et mer omfattende hjelpetilbud enn nødvendig.

Barnevernet skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår, og kommunen har ansvaret for å sikre hjelp til det enkelte barn. Enslige mindreårige i barnevern er også barnevernets ansvar.

PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.

Helsefremmende tjenester 0-100 har ansvaret for de helsefremmende, forebyggende og reparerende helse- og familietjenestene tjenestene fra ufødte barn til de eldste i kommunen. Tilbudene er lavterskel helsetilbud barn og unge (skolehelsesykepleiere, helsestasjoner, helsestasjon for ungdom og Uteteam), lavterskel familietjenester – familieteam og lavterskel tjenester for voksne og seniorer (Friskliv- læring og mestring, Rask psykisk helsehjelp og Forebyggende helseteam). Leveransene krever ingen henvisning.

Målet er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. SLT-modellen skal sørge for å koordinere kunnskap og ressurser mellom politi og relevante kommunale enheter. Også næringsliv og frivillige organisasjoner hører med i dette nettverket. Samarbeidsmodeller er med på å sikre bedre kommunikasjon på tvers av nivåer og tjenester i det rus, - og kriminalitetsforebyggende arbeidet for barn og unge mellom 10-25 år.

Folkehelseprogrammet skal bidra til å skape et grunnlag for systematisk og samordnet arbeid for bedre folkehelse ved å bygge broer mellom sektorene og kommunale virksomheter som i praksis arbeider tett med å løse folkehelseutfordringene lokalt. Det er barn og unge som er hovedmålgruppen for arbeidet, men det er en intensjon at tiltakene som iverksettes også skal kunne tilpasses andre målgrupper.