Nærmiljøutvikling

Satsingen nærmiljøutvikling er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Drammen har en uttalt målsetting om å utvikle attraktive byer og tettsteder der innbyggerne skal oppleve å ha nærhet til naturen.

Kommunen skal legge til rette for deltagende innbyggere og innbyggerne skal engasjeres aktivt i tjeneste- og stedsutvikling.

Gode og levende lokalsamfunn er med på å fremme livskvalitet i befolkningen.

Styrking av nærmiljøkvaliteter, sosial kapital, innbyggerdeltakelse og tilgang til fellesskapsressurser er viktige forutsetninger for et godt liv.

For å skape trygge og aktive lokalsamfunn skal kommunen være en aktiv samarbeidspartner og sikre god involvering av frivillige lag og foreninger, næringsliv, andre lokale aktører og nærutvalgene. Drammensmodellen er etablert og er retningsgivende for all utvikling av lokalsamfunnene.

I Drammensmodellen er det en tett sammenheng mellom

  1. tjenester nær innbyggerne
  2. medvirkning fra innbyggerne og
  3. stedsutviklingen.

Trygge nærmiljøer med gode tjenester lokalt utvikles i fellesskap. De
tre faktorene i modellen er en forutsetning for utviklingen av gode
lokalsamfunn.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Knutepunktene utvikles slik at de blir en naturlig møteplass mellom innbyggerne og kommunen, en arena for involvering og medvirkning, og et sted der lokale tjenester utvikles gjennom nærhet til brukerne.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltakelse i stedsutviklingen. Tilstreber å være nær, åpen og tilgjengelig for innbyggerne.

Mange ønsker å bidra med frivillig innsats som et supplement til kommunens tjenestetilbud, men opplever at det er vanskelig å vite hva det er behov for og hvordan de kan hjelpe. Det utvikles en ordning/et system for å møte slike initiativ. Skaper trygghet i nærmiljøet.

Henvisning til kommuneplanens samfunndel

Styrker samarbeid med frivillighet og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.

For å skape aktivitet der folk bor, øke fysisk aktivitet og skape sosiale møteplasser.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for nærhet og tilgjengelig het til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer.

Skoler og barnehager er naturlige møtepunkt i nærmiljøene. Gode nærmiljøanlegg vil føre til positiv aktivitet og mestringsopplevelser, både i og etter åpningstid i barnehager og skoler.

Henvisning til kommuneplanens samfunndel

Legger til rette for nærhet og tilgjengelig het til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer.

Dette kan eksempelvis gjøres gjennom nye arenaer og verktøy. Tiltaket vil stimulere unge til å delta aktivt i demokratiske prosesser.

Henvisning til kommuneplanens samfunndel

Oppmuntrer innbyggerne til engasjement og deltagelse i stedsutviklingen Styrker den lokaldemokratiske prosessen.

Det er behov for kortreiste fritidskulturaktiviteter og opplevelser.Dette med utgangspunkt i lokalbefolkningens ressurser og behov.

Henvisning til kommuneplanens samfunndel

Spiller på mangfoldet i kommunen og kommunedelenes særpreg og ulikheter.