På lag med frivilligheten

Satsingen på lag med frivilligheten er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel.

Samarbeid med frivillige lag og foreninger er helt sentralt for å gi innbyggerne en god oppvekst og godt liv og et variert aktivitetstilbud for alle. Hele samfunnet må jobbe sammen for å skape godt tilrettelagte og trygge bomiljøer og et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.

Frivillighet er en grunnpilar i kommunen, og både lag, foreninger og privatpersoner skal stimuleres til å delta i frivillig arbeid.

Endringer i kommunal sektor og den demografiske utviklingen med flere eldre gjør at de kommunale tjenestene må spille på lag med lokalsamfunnene, frivillige organisasjoner og andre for sammen å kunne gi gode tjenester og tilbud i kommunen. Tilbud i regi av frivillige skal være et supplement og ikke en erstatning for ordinære kommunale tjenester.

Nasjonal og lokal kunnskap på frivillighet viser at en av de største barrierene for deltakelse i frivillige organisasjoner er kunnskap og kjennskap til behovene. For kommunen er det viktig å se at ulike typer frivillighet krever ulike samarbeidsmodeller.

Satsingen innebærer tiltak som bidrar til systematisk samarbeid mellom kommunen og frivillige om treffsikre tilbud til hele befolkningen.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Gjennom samarbeidsavtaler blir det tydelig hva kommunen kan forvente av samarbeidet og hva samarbeidspartnere kan forvente av kommunen. Meningsfulle aktiviteter kan være aktivitets- og dagsentre, sosiale nettverk og samfunnsnyttigaktivitet i lokalmiljøet. Tiltaket skal videreutvikle samarbeidet om aktive lokalsamfunn til å inkludere flere aktører.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler aktivitetstilbud i samarbeid med frivillighet, idrett, kultur og friluftsliv.

Eksempelvis gjennom bruk av innbyggeres og nærutvalgenes lokalkunnskap til samarbeid om drift og utvikling av kommunens grøntområder og forankring og prioritering av planer og prosjekter.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Spiller på lag med frivilligheten og er en god og forutsigbar støttespiller.

Tiltaket skal bidra til at frivillige lag og foreninger får tilgang på egnede lokaler for sine aktiviteter.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Legger til rette for nærhet og tilgjengelighet til aktivitetstilbudene ved bruk av nærliggende lokaler og arealer.

Informasjon om bredden av fritidstilbud samles og gjøres tilgjengelig for innbyggere. Dette kan bidra til at flere deltar på fritidsaktiviteter.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Styrker samarbeidet med frivilligheten og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen.

Utvikle frivilligsentralenes funksjon og rolle i nærmiljøene, slik at den får en klarere rolle som formidler av kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, samordning av frivilliginnsats som privatpersoner ogfrivillige organisasjoner utfører, og som kompetansesenter for frivillighet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Styrker samarbeid med frivillighet og profesjonelle aktører om utviklingen av et bredt kultur- og aktivitetstilbud i hele kommunen. Fungerer som døråpner der det tas initiativ fra frivilligheten.