Trygg og sterk hele livet

Satsingen «Trygg og sterk hele livet» er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Satsingen skal bidra til at alle barn og unge blir trygge på seg selv og utvikler ferdigheter som gjør den enkelte i stand til å ta vare på egen fysisk og psykisk helse.

Hverdagene våre består av store og små hindringer. Satsingen skal bidra til at barna og unge skal vokse opp som trygge, selvstendige og robuste barn og ungdommer. Det handler blant annet om hvordan de kan lære og utvikle seg når de opplever hindringer. Selvfølelse handler om hvordan vi tenker og føler om oss selv. Å leve med dårlig selvfølelse er for mange en stor belastning i livet og vil kunne skape andre plager gjennom oppvekst og voksenlivet.

Denne satsingen skal, sammen med andre satsinger i temaplanen, bidra til at kommunen oppfyller målene med oppvekstreformen. Oppvekstreformen flytter mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Ett av målene med reformen er å styrke det tverrsektorielle arbeidet i kommunen og arbeidet med tidlig innsats og forebygging, på en slik måte at hjelpen bedre blir tilpasset barns og familiers behov. I tillegg skal arbeidet bidra til at rettsikkerheten til barn og familier blir godt ivaretatt.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

God psykisk helse er en viktig faktor for å hindre frafall i videregående opplæring.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.

Arbeidet skal bidra til at innbyggere gis gode forutsetninger for å fremme egen helse.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.

Dette kan eksempelvis gjøres ved å inngå samarbeidsavtaler med frivilligheten for å øke aktivitet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Jobber tverrfaglig med tiltak som utjevner forskjeller blant barn og unge.

Ved å avdekke forhold tidlig vil faren for langvarige skader og hjelpebehov for barnet reduseres.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Utvikler kompetanse og sikrer nødvendig kapasitet i tjenestene.

Foreldre skal få støtte til å ivareta egne barns fysiske og mentale utvikling, for eksempel gjennom foreldrekurs.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Søker kunnskap og har en aktiv dialog med brukerne om deres behov.

Barn og unge skal møte trygge, tydelige og varme voksne på alle arenaer. Dette kan for eksempel være i barnehage og skole, eller andre arenaer som bibliotek.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Systematisk forebygging av utenforskap og passivitet både blant unge og eldre.