Om tjenestene

Tjenester som omfattes av denne planen er helse, mennesker med nedsatt funksjonsevne, hjemmetjenester og institusjon, rus og psykisk helse og sosialtjeneste, etablering og bolig.

Helse

Primærhelsetjenester til alle kommunens innbyggere, inkludert legevakt, legetjenester, samfunnsmedisin, smittevern, miljørettet helsevern,fysioterapi og ergoterapitjenester. Drammen helsehus er en stor kommuneovergripende institusjon og er også del av tjenestetilbudet, som døgnakutte tjenester i institusjon.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne


Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre. Det gis tilbud til brukere med behov for sammensatte og helhetlige tjenester i et livsløpsperspektiv. Tjenestene gis til brukere som bor i eget hjem/ bolig med behov for heldøgns bemanning, som ambulante tjenester, avlastningstjenester og som dag- og aktivitetstilbud.

Hjemmetjenester og institusjon

Omsorgstjenester i institusjoner/sykehjem, tjenester i hjemmet,
omsorgsboliger med heldøgns bemanning og dagsenter. Omsorgstjenestene drifter også kafeer og ulike aktivitetstilbud som er åpne for alle innbyggere. Tjenestene omfatter også vedtak om tjenester. Tjenestetilbudet inkluderer en koordinerende enhet som skal sikre sammenhengende og helhetlige tjenester for den enkelte. Ernæring og kjøkkendrift er samlet i én virksomhet som består av Drammen kjøkken og Solberglia, Bråta og Svelvik kjøkken.

Rus og psykisk helse

Tjenester til innbyggere med rusproblemer og/eller psykiske lidelser.
Tjenestetilbudet innebærer at innbyggere med rus- og/eller psykiske
helseutfordringer får råd og veiledning, helsetjenester, oppfølging i bolig og øvrige tjenestetilbud som de har behov for.

Sosialtjeneste, etablering og bolig

Tjenestene understøtter kommunens arbeid for å styrke innbyggernes deltakelse i arbeid og fravær av utenforskap. Tjenestetilbudet inkluderer sosiale tjenester i NAV, råd og veiledning til vanskeligstilte på boligmarkedet, bosetting, etablering og kvalifisering av voksne flyktninger og deres barn, samt akutt bistand og råd, veiledning og oppfølging til innbyggere som har blitt utsatt for vold og/eller overgrep av noen de er i nær relasjon til.