Variasjon og bredde i kulturarenaer

Satsingen variasjon og bredde i kulturarenaer er med på å oppfylle flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel. Lokalt kulturliv er mangfoldig og består av både produserende og skapende miljøer innenfor ulike uttrykk og ytringer. Kulturarenaene utgjør kjernen av den infrastrukturen som er nødvendig for et aktivt kulturliv.

Rapporten «Kartlegging av kulturarenaer Drammen kommune» gir interessante perspektiver og peker tydelig på utfordringer i forhold til kommunens kulturarenaer. Det er behov for arenaer med lav økonomisk terskel, arenaer med tydelig profil med tanke på øving, lager, rom for egenorganisert virksomhet, scener og større saler for scenekunst og produksjon.

Det er behov for øvingsrom, lagerrom, rom for egenorganisert virksomhet, scener og større saler for scenekunst og produksjon som er på et prisnivå som kulturlivet har mulighet til å klare.

Det er en prioritering å tilby arenaer for ulike formål, produksjon, øving og visning som er formålstjenlige for både de profesjonelle aktørene og fritidskulturlivet. Fremtidens utfordringer trenger nye løsninger og nytt blikk på kulturarenaenes rolle og funksjon i store og små lokalsamfunn.

Tiltak

Dette gjør vi, beskrivelse og henvisning til kommuneplanens samfunnsdel.

Omfanget av kulturarenaer i kommunen er kartlagt. Det er videre nødvendig å følge opp dette arbeidet med kvalitetsvurdering av eksisterende arenaer opp mot publikums- og kulturaktørenes behov.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Styrke samarbeid med frivilligheten og profesjonelle aktører om utvikling av et bredt kultur- og aktivitetstilbud.

Det er behov for å se på hvordan de profesjonelle lokalene kan gjøres tilgjengelig for flere aktører, samt sikre forutsigbarhet for kulturlivet.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Skaper forutsigbare rammebetingelser for næringslivet gjennom aktiv tilrettelegging.

Det er behov for å gi kulturaktører mulighet til å øve, produsere og vise kunst og kultur. Tilgjengelige arenaer og utstyr som gjør dette mulig, over hele kommunen er avgjørende.

Henvisning til kommuneplanens samfunnsdel

Kommunens arealer gjøres tilgjengelige for åpne arrangementer.