De viktige fortellingene

Et unikt pilotprosjekt er gjennomført i Drammen kommune. Et prosjekt der menneskers likeverd og fortellinger er i fokus. Livsfortellingsarbeid handler om å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne en tydelig stemme og bedre muligheter til å bestemme mer i eget liv.

Prosjektet Livsfortellingsarbeid som grunnlag for personfokuserte tjenester i Drammen kommune, er et innovativt prosjekt som handler om verdien av fortellinger fra livet til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

- Prosjektet handler om å samarbeide på lik linje med mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det handler om å lytte til fortellingene deres om fortid, nåtid og fremtid, for bedre å forstå hele mennesket, og for faktisk å forstå hvilke ønsker og behov de har, sier Britt-Evy Westergård.

Pilotprosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og er et forskningsprosjekt basert på doktorgraden til Britt-Evy Westergård om Livsfortellingsarbeid.

- Vet hva jeg vil

Shangitha Kajandren har fortalt sin livshistorie gjennom en film. En ærlig historie om en stille og «usynlig» jente som opplevde en vanskelig tid på skolen.

- Det var fint å få snakket ut om det. Jeg har aldri snakket med noen om det før, sier Shangitha Kajandren.
Å jobbe med sin egen historie har betydd mye for henne. Hun har lært mye om seg selv.

- Nå vet jeg hva jeg vil og hva jeg er god på, smiler hun.

Nederst i saken kan du hele Shangitas film, som hun har laget selv.

To personer smiler og står ved siden av hverandre.
BILDE: Shangitha Kajandren (t.h) har deltatt i pilotprosjektet, og delte sin historie på Portåsen i august.

Ekspert i eget liv

I livsfortellingsarbeidet jobber mennesker med fortellingene sine med hjelp fra en samtalevenn som de selv har valgt. Fortelleren jobber med historier fra livet sitt. Det er fortellinger fra oppveksten, fra hverdagen eller drømmer fremover. Det kan handle om alt fra viktige hendelser i livsløpet, interesser, skolegang og arbeid, nære relasjoner, gode vennskap, eller alt i alt - om livet generelt.

- Det er fortelleren som er eksperten i sitt eget liv og velger selv sine fortellinger og hvordan prosessen frem til ferdig resultat skal være, forklarer prosjektleder Evelyn Skalstad i Drammen kommune.

Livsfortellingene kan formidles på mange måter. Noen velger å skrive dagbok eller dikt. Noen velger å lage album med bilder og tekst, noen leser inn på et lydopptak, mens andre lager en film. Deltakeren og samtalevennen jobber med livsfortellingene som et prosjekt noen timer hver uke. De startet høsten 2020 og var ferdige på nyåret 2021.

I pilotprosjektet i Drammen har åtte stykker deltatt. To av deltakerne jobber også som brukerrepresentanter i prosjektgruppa og i arbeidsgrupper tilknyttet prosjektet. har deltatt i møter med de ansatte i kommunen og snakkes deltakernes sak i prosjektet.

På grunn av korona måtte delingsfesten i Portåsen utsettes til august, men da møttes alle deltakerne, prosjektgruppa og inviterte pårørende, venner og ansatte i Drammen kommune. De fleste delte fortellingene sine – med trygge og støttende samtalepartnerne ved sin side. Det var en stor opplevelse og viktig erfaring for alle som var til stede.

portrett av Brit- Evy
BILDE: Britt-Evy Westergård.

Menneskerettighetene

I tråd med FN konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og den nye veilederen Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, er det et mål at livsfortellingsprosjektet i Drammen skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne i større grad deltar i utformingen av eget tjenestetilbud.

Gjennom å høre livsfortellingene får samtalepartneren en innsikt i grunnlaget for preferanser, verdier og reaksjoner. Dette gjør at forståelsen for personen blir bedre og de får bedre forutsetninger for å kunne gi gode tjenester.

- Skal du hjelpe et annet menneske på en god måte, så handler det om å kunne se, lytte, respektere og samarbeide på en likeverdig måte, sier Britt-Evy Westergård, og legger til:
- Tjenesteyterne forstår bedre verdien av og den praktiske tilretteleggingen for selvbestemmelse.

Arbeidet med livsfortellingene har gitt deltakerne en tydeligere stemme som de tør å bruke. Westergård forteller at mange får et tydeligere bilde på hvem de er som person og opplever en mestringsfølelse de kanskje ikke har kjent på tidligere.

Alle deltakerne i prosjektet Livsfortellingshistorier utenfor Portåsen
BILDE: Deltakere og samtalevenner på delingsfest på Portåsen.

Gjennomført i en pandemi

- Trass i omstendigheter som pandemi og en ny digital hverdag, synes vi pilotprosjektet har blitt gjennomført på en svært god måte. I løpet av denne perioden har vi også oppnådd politisk interesse, sier prosjektleder Evelyn Skalstad.

Hun forteller at både deltakere og samtalevenner har lært mer om seg selv og den andre gjennom prosjektet, noe som igjen har ført til en endret bevissthet omkring viktigheten av å bli godt kjent.

- Holdninger blir påvirket, sier Skalstad.
En annen viktig endring hun ser av prosjektet, er at de nå har løst noen koder i forhold til det å inkludere brukerrepresentanter i utviklingsarbeid som er viktig for tjenestene.

- Det å jobbe på lik linje med brukerrepresentanter, utvider vår faglige og menneskelige horisont, sier hun.

Det er gitt klarsignal for å jobbe videre med implementering av prosjektet i Drammen kommune.