Søke om avkjørselstillatelse

Skal du lage ny, endre eller øke trafikkmengden i avkjørselen din, må du søke om tillatelse først.

Du kan søke om avkjørsel elektronisk på Statens vegvesen sine nettsider.

Statens vegvesen vil sende søknaden videre til rett veimyndighet (f.eks vil avkjørsler til kommunal vei sendes til Drammen kommune).

  • Drammen kommunes krav til avkjørsler
  • Dokumenter som må følge søknaden
  • Når får du svar på søknaden din?
  • Tiltak som krever søknad eller dispensajon fra plan- og bygningsloven

  • Må du betale gebyr?
  • Kontakt oss hvis du har spørsmål

 

Drammen kommunes krav til avkjørsler

Avkjørselen skal utformes i tråd med Vei- og gatenormens kapittel 1.4 (s. 28 - 33). Alle avvik fra gatenormen må begrunnes.

Veiledning til søknad om avkjørsel finnes her.

 

Følgende dokumenter må følge søknaden:

1. Kart som viser plasseringen, utforming og målsatt bredde og frisiktsone for ønsket avkjørsel.

2. Kopi av nabovarsel. Du kan lese mer om dette her.

3. Kopi av innkomne merknader og dine kommentar til disse. 

4. Naboerklæring/tinglysning dersom frisiktsone berører naboeiendom. Skjema for erklæring om rettighet i fast eiendom. Denne skal tinglyses etter at søknaden er godkjent. Veiledning om dette kan leses om i Vei- og gatenormens kapittel 1.4.3.

 

Når får du svar på søknaden din?

For at søknaden skal kunne behandles må den være fullstendig, jamfør kravene nevnt ovenfor. 

Ved fullstendig søknad er behandlingstid normalt om lag fire uker. Du vil få melding om vedtaket og alle som har hatt merknader får en kopi.

Dersom det oppdages mangler i søknaden vil du få et foreløpig svar og forespørsel om å sende inn manglende opplysninger.

Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages.
Opplysninger om adgangen til å klage og krav til klagen finner du her.

 

Tiltak som krever søknad eller dispensajon fra plan- og bygningsloven

Hvis du skal gjøre andre endringer på eiendommen som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, for eksempel terrengendringer, garasje eller intern vei nærmere nabogrensen enn én meter, må du søke om avkjørselen samtidig med de andre tiltakene. Da må du sende dette inn som en byggesak.

Dette gjelder også hvis avkjørselen medfører dispensasjoner fra reguleringsplanen eller vegloven.

 

Må du betale gebyr?

For behandling av avkjørsel etter veglova er gebyr kr 0.

For behandling av avkjørsel som endring av reguleringsplan så er gebyr kr 8560 kr, jf. kommunens gebyrregulativ.

 

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Før du søker om avkjørsel kan du kontakte Innbyggertorget på telefon 32 04 00 00 for å avklare ting du lurer på i forbindelse med søknaden. De setter deg i kontakt med rett saksbehandler.

Avkjorsel@drammen.kommune.no

Kommunepost@drammen.kommune.no

Du kan også besøke oss på en av de fire innbyggertorgene