Søke om avkjørselstillatelse

Skal du lage ny, endre eller øke trafikkmengden i avkjørselen din må du søke om tillatelse først.

Uavhengig av hvem som eier veien, kan du søke elektronisk via Statens vegvesen sine nettsider. Statens vegvesen sender søknaden videre til rett veimyndighet. F.eks vil avkjørsler til kommunal vei sendes til Drammen kommune.

Avkjørselen må være utformet i henhold til gjeldende krav, se under.

Drammen kommunes krav til avkjørsler

Avkjørselen skal være utformet i tråd med Drammen kommunes vei- og gatenorm, del 1.4.2 og 1.4.3. Disse kravene er tilgjengelig via denne lenken.

Søknaden må inneholde kopi av nabovarsel og et situasjonskart som viser plassering, utforming (inkl. lengdeprofil), målsatt bredde og frisikt for ønsket avkjørsel.

Kart kan kjøpes her eller hentes gratis på kommunens ‘gjør-det-selv-sider’.

Eventuelle avvik fra Vei- og gatenormen må begrunnes i søknadsteksten.

Veiledning til søknad om avkjørsel

Når får du svar på søknaden din?

For at søknaden skal kunne behandles må den være fullstendig, jamfør kravene nevnt ovenfor. 

Ved fullstendig søknad er behandlingstid normalt om lag fire uker. Du vil få melding om vedtaket og alle som har hatt merknader får en kopi.

Dersom det oppdages mangler i søknaden vil du få et foreløpig svar og forespørsel om å sende inn manglende opplysninger.Vedtaket er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages.
Opplysninger om adgangen til å klage og krav til klagen.

Tiltak som krever søknad eller dispensasjon fra plan- og bygningsloven

Din søknad om avkjørsel behandles av kommunen etter vegloven og dens tilhørende forskrifter, samt kommunens veg- og gatenorm.
Dette behandles av kommunens vegmyndighet gir da tillatelse til avkjørsel fra kommunal veg.

Hvis du skal gjøre terrengendringer, bygge støttemur, garasje eller andre byggearbeider så er dette søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.     
Dersom tiltak gjøres i strid med regulert byggegrense så kreves dispensasjon.Disse forholdene behandles av kommunens Byggesaksavdeling, og krever egen byggesøknad. Søknad gjennom skjema for for avkjørselstillatelse dekker ikke disse forholdene.

Må du betale gebyr?

For behandling av avkjørsel etter veglova er gebyr kr 0.

For behandling av avkjørsel som endring av reguleringsplan så er gebyr kr 8560 kr, jf. kommunens gebyrregulativ.

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Før du søker om avkjørsel kan du kontakte Innbyggertorget på telefon 32 04 00 00 for å avklare ting du lurer på i forbindelse med søknaden. De setter deg i kontakt med rett saksbehandler.

Kommunepost@drammen.kommune.no

Du kan også besøke oss på en av de fire innbyggertorgene