Klage på vedtak etter veglova

Hvordan klage på tillatelse eller avslag for avkjørsel eller plassering av tiltak nærmere enn veglovas § 29.

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du mottok vedtaket.
  • Klagen må være skriftlig, kontaktinformasjon finner du nederst på siden.
  • Har du ikke mottatt vedtaket er fristen 3 uker fra du ble kjent med vedtaket. Du kan vanligvis ikke klage senere enn 3 måneder etter at vedtaket ble fattet, da gjelder egne regler.
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut.
  • Oppgi saksnummer, årsaken til klagen, endringer som ønskes, opplysninger som kan ha betydning, navn, adresse og underskrift.
  • Vi behandler klagen først og kan endre vårt vedtak. Vi skal behandle klagen innen 8 uker.
  • Hvis vi ikke er enige i din klage sender vi klagen til kommunens klagenemd.

  • Klagenemda har møter en gang i måneden, se møtekalender her

Kan du klage selv om du ikke er direkte nabo?

Alle kan klage på et vedtak. Det første vi må ta stilling til, er om du blir direkte berørt av tiltaket. Dersom du ikke blir det, kan klagen bli avvist etter forvaltningslovens regler om klage.