Retningslinjer for utomhusplaner

Hensikt

Ved søknad om byggetillatelse må det redegjøres for utforming av den ubebygde delen av tomta (plan- og bygningsloven § 28-7). Hensikten er å få klarlagt tomtas utforming og bruk på et tidlig stadium i planleggingen slik at bygninger og uteanlegg kan ses under ett, og vurderes i forhold til omgivelsene. På denne måten kan det oppnås en helhetlig og god løsning til gavn for brukerne så vel som for nabolaget.

Man kan ikke få ferdigattest før utearealene er opparbeidet i henhold til godkjent plan.

Omfang

For mindre tiltak og hvor det ikke inngår fellesområder (f.eks. mindre tilbygg, garasjer, eneboliger og mindre ombygninger) kan de nødvendige opplysningene inntegnes på situasjonsplan. For øvrig vil det som oftest være nødvendig å utarbeide en egen utomhusplan for å kunne redegjøre på en god måte. Det anbefales å knytte til seg særskilt fagkompetanse for å utarbeide utomhusplaner.

Dette bør gjøres så tidlig som mulig i planleggingsfasen.

Kravet til planens detaljeringsgrad avhenger av typer saker og på hvilket stadium man er i prosessen. Dersom man søker en rammetillatelse kan arbeidet deles opp som vist nedenfor. Ved søknad om igangsettingstillatelse og tillatelse til tiltak (ettrinnssøknad) må fullstendig plan foreligge.

Utomhusplanen skal normalt vise tilgrensende gate/vei.

Hva skal det redegjøres for i en utomhusplan?

Ved søknad om rammetillatelse må det som et minimum sendes inn en utomhusplan som redegjør for:

 1. Reguleringsgrenser og tomtegrenser
 2. Eksisterende og planlagt terreng
 3. Byggegrenser og byggelinjer
 4. Kantsteinslinjer
 5. Frisiktlinjer, kjøreareal, gangareal og parkeringsareal
 6. Forstøtningsmurer
 7. Beplantet areal

I tillegg bør bruken av ulike områder beskrives på tegningen, eller i en egen beskrivelse.

Ved søknad om igangsettingstillatelse må detaljert utomhusplan foreligge, dersom kommunen har bedt om det. Tegningen skal utarbeides i målestokk 1:200. Nødvendige detaljer skal foreligge i større målestokk.

Detaljert utomhusplan skal, i tillegg til punktene over, som et minimum redegjøre for:

 1. Terrengsnitt (tiltaket i seg selv og i forhold til nabotomter og bebyggelse)
 2. Avrenning av overvann og flomvann (fall til terreng eller sluk) med høydeangivelse
 3. Beleggstype skal fremgå med tekst eller skravur/signatur (heller i betong eller naturstein, grus, brostein, asfalt etc.)
 4. Kantstein og evt. andre kantelementer skal vises med skravur/signatur eller tekst
 5. Eksisterende vegetasjon
 6. Ny vegetasjon med angivelse av type, art og kvalitet (inkludert
  stammeomkrets/høyde)
 7. Gressarealer
 8. Gjerder, porter, lekeutstyr, parkutstyr, skilt m.v.
 9. Murer, trapper, levegger m.v.
 10. Lysmaster, ledningsanlegg, kummer, sluk m.v.
 11. Plassering av avfallsbeholdere