Veibane

Vei- og gatenorm

Publisert: 07.12.2022 11:01:33 Sist endret: 15.05.2023 12:28:15

Forord

Denne nye vei- og gatenormen erstatter de tre dokumentene i tabellen nedenfor, brukt fram til nå i de tre tidligere kommunene som i 2020 ble til nye Drammen kommune.

Kommune Dokument Ferdigstilt Kommentar
Drammen Gatenorm 2002 Revidert i 2004 og forenklet i 2017
Nedre Eiker Veinorm 2017 Hjemlet i kommuneplanens § 5.1-3
Svelvik Kommuneplan 2015 §§ 3.1 Rekkefølgekrav og 4.2 Byggegrenser og avkjørsler

Det forutsettes at ny vei- og gatenorm legges til grunn i kommunens behandling av saker som berører veier, gater og samferdselsinfrastruktur, samt all plan- og byggesaksbehandling.

Behandling

05.02.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
10.05.2022 Hovedutvalg for tekniske tjenester
24.05.2022 Kommunestyret

Innledning

Denne vei- og gatenormen er utarbeidet med grunnlag i Statens vegvesens vegnormaler og veiledere, se tabellen under.

Normaler N100 Veg- og gateutforming
N200 Vegbygging
N301 Arbeid på og ved veg
N400 Bruprosjektering
N500 Vegtunneler
Veiledere V122 Sykkelhåndboka
V123 Kollektivhåndboka
V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning
V125 Gateveileder
V127 Gangfeltkriterier
V128 Fartsdempende tiltak
V129 Universell utforming
V262 Steindekker
Retningslinjer R310 Trafikksikkerhetsutstyr
R761 Prosesskode 1
R700 Tegningsgrunnlag

Vei- og gatenormen gjør tilpasninger for Drammen ved at kommunen har fastsatt utfyllende og fravikende bestemmelser.

Vei- og gateatenormen er inndelt i fire bolker:

  1. Vei- og gateutforming
  2. Veibygging
  3. Veibelysning
  4. Snøsmelteanlegg

pluss vedlegg

Drammen kommunes graveinstruks er et eget dokument. Denne er ikke basert på Statens vegvesens håndbøker. Ved eventuell motstrid gjelder gatenormen foran graveinstruksen.

Statens vegvesens håndbøker er tilgjengelige på www.vegvesen.no.