Veibane

Vei- og gatenorm

Publisert: 07.12.2022 11.01.33 Sist endret: 15.05.2023 12.28.15

Forord

Denne nye vei- og gatenormen erstatter de tre dokumentene i tabellen nedenfor, brukt fram til nå i de tre tidligere kommunene som i 2020 ble til nye Drammen kommune.

Kommune Dokument Ferdigstilt Kommentar
Drammen Gatenorm 2002 Revidert i 2004 og forenklet i 2017
Nedre Eiker Veinorm 2017 Hjemlet i kommuneplanens § 5.1-3
Svelvik Kommuneplan 2015 §§ 3.1 Rekkefølgekrav og 4.2 Byggegrenser og avkjørsler

Det forutsettes at ny vei- og gatenorm legges til grunn i kommunens behandling av saker som berører veier, gater og samferdselsinfrastruktur, samt all plan- og byggesaksbehandling.

Behandling

05.02.2022 Råd for personer med funksjonsnedsettelse
10.05.2022 Hovedutvalg for tekniske tjenester
24.05.2022 Kommunestyret

Innledning

Denne vei- og gatenormen er utarbeidet med grunnlag i Statens vegvesens vegnormaler og veiledere, se tabellen under.

Normaler N100 Veg- og gateutforming
N200 Vegbygging
N301 Arbeid på og ved veg
N400 Bruprosjektering
N500 Vegtunneler
Veiledere V122 Sykkelhåndboka
V123 Kollektivhåndboka
V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning
V125 Gateveileder
V127 Gangfeltkriterier
V128 Fartsdempende tiltak
V129 Universell utforming
V262 Steindekker
Retningslinjer R310 Trafikksikkerhetsutstyr
R761 Prosesskode 1
R700 Tegningsgrunnlag

Vei- og gatenormen gjør tilpasninger for Drammen ved at kommunen har fastsatt utfyllende og fravikende bestemmelser.

Vei- og gateatenormen er inndelt i fire bolker:

  1. Vei- og gateutforming
  2. Veibygging
  3. Veibelysning
  4. Snøsmelteanlegg

med følgende vedlegg:

  1. Veitegninger

Drammen kommunes graveinstruks er et eget dokument. Denne er ikke basert på Statens vegvesens håndbøker. Ved eventuell motstrid gjelder gatenormen foran graveinstruksen.

Statens vegvesens håndbøker er tilgjengelige på www.vegvesen.no.