Del 2 – Veibygging

Publisert: 14.12.2022 14:41:03 Sist endret: 14.12.2022 14:41:10

Denne delen er basert på Statens vegvesens håndbok N200, men er tilpasset for Drammen kommune.

Del 2 skal gjelde for all bygging av kommunale veier og gater i Drammen kommune, samt privat bygde veier som skal opptas til kommunale veier. Normen gjelder foran andre tekniske retningslinjer.

2.1.1 Kontrollomfang

Prosjekterende skal dokumentere og tydelig opplyse om eventuelle fravik fra normen. Entreprenøren skal på forespørsel levere kontrollplan og sjekklister til kommunen. Drammen kommune v/SVP skal delta i kontrollen. Entreprenøren skal allment varsle kommunen for kontroll av arbeidene når følgende utføres (Listen er ikke uttømmende):

Vei

 • Høyder og retninger er satt ut
 • Skjærings- og fyllingsområder er rensket
 • Fyllinger bygges opp
 • Drens- og overvannsledninger legges
 • Trauet er planert
 • Filterlaget legges
 • Forsterkningslaget legges
 • Bærelaget legges
 • Veidekket legges
 • Spesielle arbeider utføres

Kantstein

 • Setting av kantstein

Kabelgrøfter

 • Avretting av kabelgrøfter
 • Fundament og omfylling kabelgrøfter

2.1.2 Forberedende og allmenne tiltak

Det skal inngås formell leieavtale for gategrunn til riggområde/container. Ansvarlig entreprenør skal sende skriftlig søknad til Drammen kommune, og anmode om befaring av arealet som ønskes utleid.

Nødvendige tillatelser fra aktuelle myndigheter og private skal innhentes. Eksempelvis: Arealer for fyllplasser og mellomlagring av masser, transportveier. Tillatelser til tilknytning av offentlige ledningsnett må foreligge (Glitre Energi AS, Drammen Kommune, Telenor, m.fl.). Anleggsvirksomheten skal meldes til aktuelle offentlige myndigheter.

Melding skal alltid sendes til:

 • Drammen kommune v/veimyndighet (SVP)
 • Arbeidstilsynet i Drammen (Arbeidstilsynet 4. distrikt)
 • Drammen politistasjon

Avhengig av anleggets art og lokalisering kan det også være aktuelt å gi melding til:

 • Glitre Energi AS
 • Telenor
 • Kystverket
 • Drammen Havnevesen

Drift av rigg skal følge de regler og påbud som er gitt av godkjennende myndigheter og nedfelt i avtaler mellom byggherre og grunneiere, naboer og arbeidstakere. Etter fullført anlegg skal riggplassen snarest ryddes for brakker og utstyr. Alle produksjonsrester og avfall forøvrig skal fjernes. Terrenget skal istandsettes slik det er bestemt i reguleringsforskrifter, skjønnsvilkår, grunneieravtaler, byggekontrakter eller på annen måte.

Ved behov for midlertidig tilkobling til vann- og/eller avløpsledninger på riggplass og liknende, må det sendes søknad til VA-virksomheten om dette. Midlertidige vannmålere utleveres av kommunen og skal installeres ved tilkobling til kommunal vannforsyning. Søknadsskjemaer finnes på kommunens hjemmesider.

Når leieperioden er avsluttet skal tilstanden godkjennes av utleier. Dersom tilstanden er dårligere ved utleieperiodens slutt enn ved dens begynnelse, plikter leietaker å sette arealet i tilfredsstillende stand etter utleiers spesifikasjoner og dekke utgiftene til dette. Drammen kommune skal ha melding vedrørende frakopling av vann- og avløpsledninger. Midlertidig leide vannmålere skal tilbakeleveres.

For gravetillatelse henvises det til kommunens graveinstruks.
For arbeidsvarsling henvises det til Statens vegvesens håndbok N301 - Arbeid på og ved veg.