1.6 Ferdigstillelse og overtakelse

Publisert: 14.12.2022 13:14:46 Sist endret: 14.12.2022 13:21:11

1.6.1 Veier regulert til offentlig formål

Kommunen overtar drift og vedlikehold av ferdigstilte veier (med trafikkareal, støttemurer, tekniske anlegg m.m.) som er regulert til offentlig formål. Vilkår for dette er at vei må opparbeides i tråd med riktig veitype (jf. 1.2.2).

1.6.2 «Gråsoneveier»

Gråsoneveier er private veier hvor kommunen utfører (hovedsakelig) vinterdrift. Det vil si at det er et misforhold mellom veiklassifisering og driftsforhold. I avklaring av dette misforholdet legges følgende kriterier til grunn for kommunal klassifisering/ overtakelse av «gråsoneveier» (det er tilstrekkelig at ett av kriteriene listet opp nedenfor er innfridd):

 1. Veien skal være åpen for allmenn ferdsel og av allmenn interesse. Kommunen vurderer en vei å ha allmenn interesse dersom den er: 
  • viktig for forbindelse mellom offentlige veier, omkjøringstrasé, kollektivtrasé, mv
  • viktig ferdselsåre for gående/syklende 
   adkomstvei til merket turvei, med offentlige biloppstillingsplasser 
 2. Tinglyst avtale om kommunal drift 
 3. Veier som er regulert til offentlig formål der det ville vært naturlig at kommunen er veieier og overtok driftsansvaret. Det forutsettes at veier bygges iht. riktig klassifisering i gatenormen. 
 4. Veien betjener 15 eller flere boenheter (i hovedsak frittliggende/konsentrert småhusbebyggelse)  
  og som ikke er regulert til "offentlig formål" , jf. 1.6.1 

1.6.3 Veiens tilstand før overtakelse

Veien må tilfredsstille kravene i denne normen. Adkomst til tiltaket bør også eies og vedlikeholdes av kommune, fylke eller stat.

Før overtakelsesforretning gjennomføres skal:

 • Den regulerte/godkjente senterlinje/stikningslinje på veien stikkes ut og merkes på kjørebanen.
 • Veigrunn skal skilles ut og kommunen overtar (matrikulerer) denne.
 • Innmåling/sluttdokumentasjon av sluk og ledningsanlegg før overtakelse av anlegget skal være oversendt VA-myndighet.
 • Alle sandfangkummer være tømt for sand, jord, stein o.l.
 • Slukrister være hele, og spaltene skal ligge på tvers av kjøreretningen. For terrengsluk skal kuppelrister være festet med lås.
 • Bekkeinntak ha overløpsrist montert.
 • Skråninger og andre grøntarealer være tilsådd, og eventuell beplanting utført.
 • FDV dokumentasjon som beskrevet i normens kapitler om snøsmelteanlegg og veilys være levert. Det er viktig at dokumentasjon over tekniske anlegg er levert i god tid før overtagelse. Uten komplett FDV dokumentasjon med funksjonsbeskrivelse kan ikke overtagelsesbefaringen gjennomføres.

Utførende entreprenør må sørge for sluttkontroll i henhold til plan- og bygningsloven, samt løpende tilsyn iht. spesifikasjoner. Før evt. kommunal overtagelse av vei opparbeidet av utbygger skal Drammen kommune v/veimyndighet (SVP) delta i ferdigbefaringen av hensyn til overtagelsesforretningen. Private avkjørslers tilkopling til kommunal vei/gate må utføres iht. denne normen, og arbeidet må godkjennes av veimyndighet (SVP).

1.6.4 Oppdatert kartverk og tegninger

Før overtagelsesforretningen skal følgende være utført:

 • Til kommunens fagområde for kart og geodata, som grunnlag for oppdatering av offentlige kartverk, skal det leveres nødvendige data for "som bygget dokumentasjon". Disse dataene leveres digitalt på SOSI-format med kvalitet etter FKB-standarden. I tillegg leveres kopi i analog form av dokumentasjonen (godkjent situasjonsplan, stikningsdokumentasjon, kontrollrapporter og grovfeil-/ avviksrapporter). Til både byggherren og veimyndighet (SVP) leveres komplette sett av ajourførte tegninger («som bygget tegninger»). På grunnlag av individuell vurdering kan veimyndighet (SVP) etter avtale akseptere enklere dokumentasjon for mindre, enklere tiltak.
 • Dokumentasjon fra overtagelsesforretningen skal vise hvilke mangler og feil som skal utbedres umiddelbart (eller med kort tidsfrist), og eventuelt hvilke forhold eller tiltak som det er akseptert/avtalt at skal utføres på et senere tidspunkt etter overtagelsen. Herunder annen gangs asfaltering, grøntanlegg, mv.

1.6.5 Godkjenning og overtakelse

Tiltaket overtas for drift og vedlikehold når det etter overtagelsesforretning er godkjent av Drammen kommune. Normalt skal driftstiltak på anlegget ikke settes i gang før veimyndighet (SVP) har mottatt og godkjent nødvendig dokumentasjon, samt at mangler og feil er utbedret.

Tiltak som ikke oppfyller normens bestemmelser og er uten aksept fra veimyndighet (SVP), kan bare overtas for drift og vedlikehold av kommunen etter politisk behandling i hvert enkelt tilfelle.