Del 3 – Veilysnormen

Publisert: 16.12.2022 11:50:20 Sist endret: 16.12.2022 11:53:01

3.1.1 Allment

Veilysnormen skal være retningsgivende for alle som planlegger og utfører arbeid på veilysanlegg tilhørende Drammen kommune og på trafikkarealer som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. Dette omfatter planlegging, godkjenning og utførelse av anlegg som kan overtas av kommunen for videre drift og vedlikehold. Ved detaljer innen planlegging, godkjenning, kontroll og overtakelse av veilysanlegg, henvises i tillegg til de til enhver tid gjeldende kommunale prosedyrer. Statens Vegvesens håndbok er ikke retningsgivende i Drammen kommune. Annet utstyr som bysykkelstativ, billettautomater og returstasjoner tillates ikke tilkoblet veilysnettet.

3.1.2 Målsetting

Veilysnormen skal sikre:

  • at belysningen bidrar til et godt miljø med trygghet, sikkerhet og trivsel for alle som ferdes i kommunens utendørsområder
  • riktig kvalitet på alt arbeid og materiell som inngår i belysningen
  • forsvarlig økonomisk og effektiv forvaltning
  • god energiøkonomi.

3.1.3 Omfang

Veilysnormen gjelder for belysningsanlegg på gater, veier, gang- og sykkelveier, parker, plasser, torg, aktivitetsflater, turveier og enkelte private veier, som kommunen har drift og vedlikeholdsansvar for. Den omhandler nyanlegg, bestående anlegg og anlegg som utbedres. Likeledes anlegg som skal overtas til kommunalt ansvar.

3.1.4 Regler, lover og forskrifter

Etablering av veibelysning reguleres av bestemmelser hjemlet i veglova. Også naboloven har aktuelle bestemmelser. Relevante lover og forskrifter er angitt i punkt 6.