1.5 Gjennomføring -prosjektering

1.5.1 Byggeplan

Alle tegninger for et veianlegg innsendes til Drammen kommune for godkjenning. For utarbeidelse av planer for bygging (byggeplan) henvises det til Statens vegvesens håndbok R700 - Tegningsgrunnlag. For bruer og støttemurer vises det bl.a. til Statens Vegvesens håndbok N400 - Bruprosjektering.

Omfang av planmaterialet avklares med kommunen i forhåndskonferanse eller eventuelt oppstartsmøte. Tegninger og beregninger vedlegges planmaterialet.

Planer som innsendes for godkjenning, skal inneholde en arbeidsbeskrivelse. Arbeidsbeskrivelsen skal tilfredsstille de allmenne krav som framgår av denne normen.

Ved anleggets avslutning skal det leveres inn ferdigmappe med “som bygget” tegninger.

1.5.2 Vann- og avløpsanlegg

Planer for prosjekterte vann- og avløpsanlegg, skal utformes iht. VA-norm for Drammen, og skal godkjennes av Drammen kommune, se kapittel 2.5 – Grøfter, kummer og rør.

Norsk Vann og rådet for Vannstandard arbeider med å utvikle en felles nasjonal norsk Vannstandard, som på sikt skal erstatte Drammens og andre kommuners VA-normer.

Henvisninger i denne vei- og gatenormen viser til kommunens VA-norm. Ved neste rullering vil visning det trolig endres til norsk vannstandard.