2.2 Fjellskjæringer

Publisert: 16.12.2022 07:45:50 Sist endret: 16.12.2022 11:54:28

Snarvei

2.2.1 Allment

Kapitlet omhandler skjæring i fjell og skråninger i fjell.

Figuren nedenfor angir arbeidsoperasjoner og benevnelser i skjæringsprofilet. For detaljert beskrivelse av de omtalte arbeidsoperasjoner vises til hovedprosess 2 i Statens Vegvesens håndbok R761 - Prosesskode 1 og V200 Vegbygging.

Figuren viser kravene til fjellskjæring i Drammen kommune
Figur 2.2 - Fjellskjæring.

2.2.2 Skjæring i fjell

2.2.2.1 Rensk av bergoverflate

Rensk av bergoverflate skal utføres i henhold til Statens vegvesens håndbok R761 - Prosesskode 1.
Valg av nøyaktighetstype vurderes ut fra skjæringens funksjon.

Matjord og vekstjord med evt. vegetasjonsdekke skal tas ut og behandles i samsvar med planlagt etterbruk. Etter avsluttet sprengnings- og renskearbeid bør fjellet være avdekket i minst 0,5 m bredde utenfor endelig skjæringskant. Løsmasser bakenfor skjæringskanten skal utformes med stabil helning eller andre tiltak som hindrer erosjon og utrasing.

2.2.2.2 Utforming av skjæringsprofilen

Fjellskjæringer skal utformes med spesiell vekt på geologi, trafikksikkerhet og landskapstilpasning.
Normalprofilet for fjellskjæring med jordoverdekning er vist i figur 2.2.

Krav til minste bredde av sidegrøft
Samlevei S1 1,5 m. Kan reduseres til 1,0 m dersom fjellskjæringen tas ut med ekstra bredde og det tilbakefylles med løsmasse som vist i figur.
Samlevei S2 og S3 1,0 meter
Adkomstvei A1, A2 og A3 1,0 meter
Gang- og sykkelvei/Turvei 0,8 meter

 Se også krav til vedlikeholdsareal i 1.2.7.

Av hensyn til behov for frisikt, lagring av snø mv. kan det være aktuelt å øke grøftebredden. Av hensyn til trafikksikkerhet kan en utvidet skjæringsprofil med tilbakefylling inn mot fjellet være aktuelt. En konsekvensvurdering hvor aktuelle kostnadskomponenter inkluderes, kan vise at en slik løsning er fordelaktig.

Minste tilbakefyllingshøyde a settes til 0,5 m (A er det vertikale høydemål mellom kjørebanekanten og topp tilbakefylling ved skjæringsveggen.) Se figur 2.4.

Mindre fjellskjæringer (< 20 m lengde) eller mindre fjellpartier i jordskjæring bør gis samme helning som tilstøtende jordskjæring. Vurderes i forhold til veitype, trafikksikkerhet og estetikk.

I korte fjellskjæringer (< 20 m) bør planum legges på samme nivå som tilstøtende jordskjæringer, med lik og gjennomgående overbygning.

Der det er fare for steinnedfall skal grøft-/vedlikeholdsareal (G) utvides i samsvar med figur 2.4. Dette gjelder både fjellskjæring langs kjørevei og G/S-vei.

Illustrasjonen viser dimensjonering av fanggrøft for fjellskjæring
Figur 2.4 - Dimensjonering av fanggrøft for fjellskjæring.

2.2.2.3 Frostsikring

Når veien ikke bygges frostsikker, skal det bygges utkilinger* med ikke-telefarlige materialer for å unngå ujevn telehiving ved overgang mellom fjell og telefarlig jord. Ref. illustrasjon Utkiling i lengdeprofil.

* Gjelder for dimensjonerende hastighet mindre enn 60 km/t og for G/S- veier. Ved hastighet 60 km/t eller mer benyttes utkilingslengde 15 m.

Illustrasjoen viser utkiling i lengdeprofil
Figur 2.5 - Utkiling i lengdeprofil

2.2.2.4 Rensk og sikring av skjæringer

Veggene i en skjæring skal renskes for løst fjell. I fjellskjæringer kan enkelte nabber stikke inntil 0,5 m innenfor teoretisk profil. Ved bruk av minste grøftebredde tillates kun 0,2 m.

Ved sterkt oppsprukket berggrunn kan det vurderes å benytte fjellband og fjellsikringsnett.

I tettbygd område bør eventuelt skjæringen sikres med sprøytebetong eller med mur. Det henvises forøvrig til faglitteratur eller sakkyndig person.