3.3 Utforming av veilysanlegg

Publisert: 16.12.2022 12:34:43 Sist endret: 16.12.2022 12:37:10

Snarvei

3.3.1 Allment

Trafikksikkerhetsmessige hensyn skal normalt være dimensjonerende for vei- og gatelysanlegg. Sikkerhet og trygghet for gående skal også vektlegges.

3.3.2 Masteplassering og linjeføring

LPH(lyspunkthøyde) behøver ikke alltid å være det samme som mastehøyde. Der avvik mellom topp fundament og topp kjørevei blir mer enn +/- 50 cm, må dette korrigeres for ved valg av mastehøyde. Dette justeres i så fall til nærmeste 50 cm.

I tillegg må man ta hensyn til hvor langt fra veiskulder mastene blir plassert. Plasseres mastene mer enn 2,0 meter fra veiskulder, må en vurdere LPH. Snittegning må utarbeides for fremlegging og godkjenning av kommunen.

Master skal ikke plasseres i veiens grøftebunn. Se også pkt. 2.8.4 for plassering av gatelys og skilt.

Grunnet drift & vedlikehold kan ikke LPH være mer enn på max 14 meter.

Mastene plasseres parallelt med veien og på stram linje. Dette i forhold til optisk føring, lesbarhet i mørket, samt estetiske hensyn på dagtid. Ved prosjektering må grunnforhold og ledningsanlegg undersøkes i forkant, slik at en slipper å fravike kravet nevnt over på grunn av uforutsette hindringer eller forhold en ikke allerede hadde avdekket.

Som hovedregel skal følgende LPH legges til grunn:

 • Hoved- og samlevei: LPH 7 - 8 meter
 • Bolig- og adkomstvei (uten fortau): LPH 6 meter
 • Gang- og/ eller sykkelvei: LPH 5 meter
 • Parker, plasser- og torg: LPH 4-6 meter

3.3.3 Estetikk

Utendørsbelysningens utforming og karakter skal være med på å gi de aktuelle områder identitet og gode uterom. Det tilstrebes at veilysanlegg i størst mulig grad harmonerer med veiens utforming og omgivelser, og at det velges utstyr med god kvalitet og estetikk. Valg av farge på belysningsutstyret skal tilpasses øvrige utendørsmøbler, og godkjennes av kommunen.

3.3.3.1 Farge på belysningsutstyr

Master, utliggere og armaturer skal som hovedregel ha følgende farger: RAL 6012 Black Green (Grønt område på figur nedenfor).

Andre farger som kan forekommer er:

RAL 9023 pearl dark grey, RAL 7042 Traffic grey A (hovedsakelig Grønland) og RAL 9006 White Aluminum, eventuelt kun galvanisert. Valg av farge må avklares med Drammen kommune før utstyr bestilles.

Kartet viser overordnet belysningskonsept.
Kart: Overordnet belysningskonsept.

NB! Eventuelle kart for Svelvik og NK vil vurderes i neste utgave av vei- gatenormen.

Ovenstående kart viser et overordnet belysningskonsept der sentrum skiller seg fra byens øvrige arealer gjennom en belysning som understreker sentrums fortettede og mangfoldige karakter. Konseptet markerer også en del (kulturelle) holdepunkter utenfor sentrum gjennom belysning. Gatenormens definerte område for bred rød kantstein er vist med gult der det strekker seg utover det grønne sentrumsområdet. Det bør være en egen utstyrsstandard som danner et sjikt mellom sentrumsområder og byen for øvrig.

3.3.4 Miljø

Det tilligger det offentlig å tenke energiøkonomisering og livstidskostnader, og derfor skal det velges lyskilder, forkoblingsutstyr og styringssystemer som ivaretar slike målsettinger. Det vektlegges at valg av materialer og utførelse av anleggsarbeider skjer etter miljømessige kriterier. Håndtering av eventuelle miljøskadelige anleggsdeler skal følge de til enhver tid gjeldende offentlige pålegg og retningslinjer.

3.3.5 Lystekniske krav

Krav til belysning på nye veier og utformingskrav til belysningsanleggene er gitt i håndbøkene til Statens Vegvesen håndbok N100 - Veg- og gateutforming og V124 - Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning. Veinormalens krav til lysnivå (luminansnivå gitt i cd/m2) skal normalt gjelde for det kommunale veinettet i Drammen kommune. Kravene til lysnivå og lyskvalitet avhenger av type trafikkareal (atkomstvei, hovedvei mv).

I veinormalene beskrives kvaliteten i et belysningsanlegg ved hjelp av belysningsklasser og de krav til egenskaper som settes til hver klasse. For det kommunale veinettet er følgende belysningsklasser definert:

Veitype Lysklasse
Kommunal vei < eller = 60 km/t MEW4
Kommunal vei < eller = 50 km/t ME4
Kommunal vei < eller = 40 km/t CE4
Kommunal vei = 30 km/t CE5
Gang / sykkelvei /tursti S4. Sentrum må vurderes spesifikt (S3)

Ved planleggingen skal blendingskontroll, begrensning av lysforurensning og miljøhensyn vektlegges ved valg av mastehøyde og armatur. I sentrum skal belysningen sees i forhold til annen belysning i sentrum (sekundærbelysning). Den eller de som prosjekterer og bygger veilysanlegg for Drammen kommune eller anlegg som skal overtas av kommunen, skal ha fokus på å finne den mest optimale driftsøkonomiske løsningen.

Valgt løsning skal tilfredsstille kravene i kommunens Veilysnorm.

Øvrige lystekniske krav er følgende:

 • NS-EN 13201-2 Veibelysning. Del 2: Ytelseskrav.
 • NS-EN 13201-3 Veibelysning. Del 3: Beregning av ytelse.
 • NS-EN 13201-4 Veibelysning. Del 4: Metoder for måling av belysningens ytelse
 • NEK EN 60929 Vekselstrøms elektronisk forkoblingsutstyr for lysrør. Ytelseskrav.
 • NEK EN 62035 Utladningslamper (unntatt lysrør). Sikkerhetsspesifikasjoner.
 • Publikasjon nr. 358 1989 fra ENFO. Veibelysning, planlegging, anlegg og drift.
 • Statens vegvesen håndbok V124 - Teknisk planlegging av vei- og tunnelbelysning.
 • Statens vegvesen håndbok V125 - Gateveileder.