1.8 Blågrønne anlegg langs vei og gate

Publisert: 14.12.2022 14:37:58 Sist endret: 14.12.2022 14:40:04

Blågrønne løsninger er en forholdsvis ny løsningstype for lokal overvannshåndtering i utformingen av veier og gater i Drammen. Ulike løsninger vil måtte testes ut og tas inn i gatenormen når man har opparbeidet seg bedre kunnskapsgrunnlag og relevant erfaring.

1.8.1 Overvannshåndtering og plantefelt

1.8.1.1 Oppbygning av jord for trær – under fast dekke

I byområder må overflater tåle stort trykk fra kjøretøy. Dette gjør normalt sett undergrunnen lite egnet for trerøtter fordi jorden blir komprimert. Dette fører igjen til et problem for toppdekket av asfalt eller stein som synker ujevnt. Det finnes flere måter å løse dette på slik at også undergrunnen under faste dekker kan brukes av trerøttene. Dette gjelder i hovedsak kun under fortau og gang- og sykkelveier. Opparbeidelse av slik oppbygning av jord for trær må avklares med kommunen.

1.8.1.2 Plantebed

Plantebed kan både ta hånd om overflatevann og gi trær langs gate de beste forutsetninger for vekst.
I naturlig miljø vokser trærs røtter sammen med steiner, berggrunn og andre planters rotsystem. For trær i bymiljø er ofte plassen begrenset. Det er derfor viktig å bygge opp grunnen slik at røttene kan vokse og på samme tid få tilgang til næring og vann.

Plantebed kan også benyttes til å trekke overvann opp fra vannrør til planterøttene i plantebedet. Dette gir plantene bedre vekstvilkår, samtidig som mengden vann ført til overvannsnettet kan minskes.
Plantebedet bør da opparbeides med jord som har høy evne for å suge til deg vann (gode kapillære egenskaper). Et eksempel på dette er vist i skissen nedenfor.

Illustrasjonen viser eksempel på plantebed
Illustrasjon: Eksempel på plantebed.

For rabatter med trerekke se «1.2.3 Tverrsnitt (veibredder) for ulike veityper» - Allégate

1.8.2 Regnbed med kantstein

Mot regnbed er det ikke alltid hensiktsmessig å bruke kantstein uten vis (høydeforskjell), særlig med hensyn til drift. Det gir utfordringer med tanke på å lede overvannet inn i regnbedet på en god måte. Ulike løsninger for å slippe overvannet gjennom kantstein må da vurderes (slisser, kjeftsluk mv).

Ved plassmangel kan kanter i stål benyttes rundt regnbed og grøntrabatter. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate ble regnbedet anlagt med a) kantsteinsvis og gjennomgående kjeftsluk mot kjørebanen og b) nedsenket kantstein langs fortauet/gangvei. Det gir et svakt fall fra gangfelt ned til fortau/gangvei. Da renner overvannet fint unna. Forutsatt godt lengdefall i gaten unngås vannpytter på steder hvor folk står og venter på å krysse gaten. Regnbed med kantstein i Bjørnstjerne Bjørnsons gate

I hvert enkelt prosjekt bør kantsteinsvis vurderes i et helhetlig perspektiv der hensyn til blant annet drift, universell utforming, saltsprut, estetikk, miljø og avrenning vurderes.

1.8.3 Regnbed i rundkjøring

Midtrabatter i rundkjøringen kan vurderes brukt som regnbed. Rundkjøringen må da opparbeides med tak- eller tvettfall mot midtrabatten. Bassenget i rabatten tømmes da ved infiltrasjon.

Illustrasjonen viser rundkjøring med blågrønt fordrøyningsvolum i midten
Illustrasjon: Rundkjøring med blågrønt fordrøyningsvolum i midten.

All opparbeidelse av plantebed må avklares med kommunen. De må tilfredsstille alle krav til jordvolum, jordtype, skjøtsel mv. i Parknorm for Drammen kommune.