Innkjøp og anskaffelser i Drammen kommune

Drammen kommune er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Regelverket beskriver hvordan offentlige virksomheter skal gjennomføre sine anskaffelser. Dette har også innvirkning på hvordan leverandører kan opptre i forhold til kommunen.

Hvordan bli leverandør?

Pågående konkurranser og rammeavtaler

Drammen kommune gjennomfører anbudskonkurranser digitalt. Dette innebærer blant annet at all kommunikasjon og tilbudsinnlevering skjer elektronisk.

Doffin

Alle anskaffelser av varer og tjenester Drammen kommune foretar til en verdi over  1 300 000 kroner, eks. mva. skal kunngjøres på Doffin.no - Database for offentlige innkjøp. Kommunens avtaler etableres med bakgrunn i behov som har oppstått internt i kommuneorganisasjonen.

Anbud og avtaler

Dersom du ønsker å fremme salg eller har spørsmål om avtaler og anskaffelser, kontakter du Virksomhet Anskaffelser på e-post: anskaffelser@drammen.kommune.no

Reklamekampanjer rettet mot Drammen kommune eller uanmeldte besøk er ikke ønsket.

Drammen kommune oppfordrer alle næringsdrivende som ønsker å levere varer og tjenester til Drammen kommune, eller andre offentlige virksomheter, til å sette seg inn i regelverket om offentlige anskaffelser og aktivt bruke Doffin.

Regelverket

Regelverket om offentlige anskaffelser omfatter flere lover og forskrifter

De mest sentrale dokumentene i regelverket er:

Samfunnsansvar

Anskaffelsesloven inneholder flere bestemmelser som pålegger offentlige innkjøpere å ta hensyn til miljø, arbeidsforhold og sosiale forhold ved gjennomføringen av sine anskaffelser.

Et viktig virkemiddel for å oppnå dette er å stille klare krav i forbindelse med anskaffelser. Kravene rettes både til leverandører og til produkter.

Drammen kommune har spesielt fokus på:

  • Miljøhensyn og livssykluskostnader
  • Menneskerettigheter
  • Å hindre arbeidskriminalitet
  • Universell utforming
  • Krav til lønns- og arbeidsvilkår
  • Krav til bruk av lærlinger

Drammensmodellen for et seriøst arbeidsliv

Drammensmodellen for et seriøst arbeidsliv ble vedtatt i kommunestyret 23. mai 2023. Modellen inneholder seriøsitetskrav som skal forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Kravene gjelder når kommunens virksomheter og foretak inngår kontrakter om bygg- og anleggstjenester og renholdstjenester, eller ved anskaffelser innenfor øvrige risikoutsatte områder, der dette blir vurdert som relevant. Videre gjelder noen krav for alle kontrakter, uavhengig av bransje og verdi. Kravenes anvendelsesområde er angitt under den enkelte bestemmelse.

Drammensmodellen trer i kraft 1. desember 2023.

Forretningsetikk

Drammen kommune har dokumentert sine etiske verdier gjennom etikkplakaten. Etikkplakaten er innarbeidet i alle kommunens virksomheter.

Alle anskaffelsesprosesser i Drammen kommune skal foregå i overensstemmelse med kommunens etikkplakat og tilkjennegis med høy forretningsetikk i måten vi opptrer med hensyn til integritet og omdømme.

Saksbehandling av anskaffelser skal være habile og upartiske i de beslutninger og vedtak som fattes.

Dialog og innovasjon

Det er viktig å tilrettelegge for fremtidens produkter, fremme innovasjon, gjøre seg kjent med markedet og få innspill på hvordan kommunens behov kan dekkes best mulig.

Dialog med markedet vil derfor ofte gjennomføres i tilknytning til større og mer komplekse anskaffelser.

Fakturering

Faktura til kommunen skal sendes som EHF (i elektronisk handelsformat). Alle offentlige virksomheter er pålagt å kunne ta imot elektroniske fakturaer (EHF), og kommunene krever faktura i dette formatet i alle avtaler.

Organisasjonsnummeret er vår referanse. Drammen kommunes organisasjonsnummer er 921 234 554.

Alle fakturaer må ha fakturaadresse:

Drammen kommune
v/Fakturamottak
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Det kreves at fakturaen merkes med ressursnummer eller med innkjøpsordrenummer i tillegg til navnet på virksomheten som bestiller.

Dersom ressursnummer eller innkjøpsordrenummer mangler/er feil, vil fakturaen bli avvist og returnert. Faktura med feil fakturaadresse vil også bli avvist og returnert.

Bestillinger og e-handel

Drammen kommune bruker et elektronisk innkjøpssystem (e-handel) ved nesten alle typer bestillinger.

Bestilling av de fleste rammeavtaleproduktene gjøres gjennom kommunens egen nettbutikkløsning.

Øvrige bestillinger skal som hovedregel være basert på en standard rekvisisjon laget fra innkjøpssystemet.

Vi sender rekvisisjonen på epost eller overleverer utskrift til leverandøren.

Rekvisisjonen ser slik ut: 

Rekvisisjon anskaffelser