Høring av navnesaker i Drammen kommune

Vedtatt stedsnavn i Drammen kommune

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av følgende stedsnavn i Drammen kommune:

  • Ulevannet
  • Ulevannsveien

Saken har tidligere vært behandlet i daværende Nedre Eiker kommune, men vedtak er først fattet i år.

Vedtaket er gjort med hjemmel i § 7 tredje ledd i lov om stadnamn. Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i lov om stadnamn påklages av dem som etter § 6 bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn.

Klagen sendes Kartverket med kopi til Drammen kommune.

Klagefrist er tre uker fra kunngjøring.

Oppstart av navnesaker

Solumsstrand / Solumstranda / Solumstranden og Blindeskjær / Blindeskjæra / Blindeskjær lykt

Statens kartverk har reist navnesak for stedsnavnene Solumsstrand / Solumstranda/ Solumstranden og Blindeskjær / Blindeskjæra / Blindeskjær lykt.

Sakene tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Høringsuttalelser sendes Drammen kommune: kommunepost@drammen.kommune.no

Høringsfrist er to måneder fra kunngjøring.

Lindum næringsområde

I forbindelse med skilting langs Nordbyveien og Lerpeveien er det behov for å gi næringsområdet øst for Lerpeveien et samlenavn.

Området er i lang tid benevnt som Lindum, men det er ikke fattet et formelt vedtak på navn på næringsområdet. Forslaget til navn er derfor Lindum næringsområde.

Veiadressene til virksomhetene på området vil fortsatt være tilknyttet Lerpeveien. Lerpeveien gjenvinningsstasjon vil ikke endre navn pga denne navnsettingen.

Høringsfrist er 30. april 2024.

Høringsuttalelser sendes Drammen kommune: kommunepost@drammen.kommune.no