Interpellasjoner

Kommunestyrets medlemmer eller varamedlemmer som regner med å delta i møtet kan fremsette interpellasjoner. 

En interpellasjon er en grunngitt forespørsel til ordfører om et prinsipielt spørsmål som ønskes debattert. Interpellasjonen skal ikke inneholde forslag til vedtak, uttalelse eller annen avgjørelse som krever avstemming.

Interpellasjoner kan ikke stilles om saker som er til behandling i kommunale folkevalgte organer, eller med samme innhold som en allerede fremsatt interpellasjon som ennå ikke er besvart.

En interpellasjon skal være meddelt ordfører og politisk sekretariat senest 10 dager før kommunestyremøtet, slik at den kan sendes ut sammen med møteinnkallingen.

Kommunestyret kan behandle inntil 2 interpellasjoner pr. møte. Interpellasjoner behandles etter sakene på sakslisten. Kommunestyret avgjør med alminnelig flertall om interpellasjonen skal avvises eller debatteres.

Dersom en interpellasjon tas til debatt, kan den som har meldt inn interpellasjonen gi en begrunnelse. Taletiden for dette innlegget er inntil 3 minutter. Taletiden for andre enn interpellanten er inntil 2 minutter.  Behandlingen av den enkelte interpellasjon må ikke vare mer enn 20 minutter. Ordskiftet kan forlenges ytterligere inntil én time, etter forslag fra møtelederen og vedtak av kommunestyret med alminnelig flertall.

Forslag som fremsettes i forbindelse med interpellasjoner oversendes formannskapet uten realitetsbehandling. Formannskapet tar stilling til videre saksbehandling. Dersom en interpellasjon blir utsatt, skal den tas opp som første sak på neste møte.