Nærutvalget for Krokstadelva og Stenseth

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Janos Major - leder av utvalget
 • Gerhard Løhre
 • Ranveig Synøve Skogly
 • Per Ole Bjerknæs
 • Beate Aanerød
 • Jørn Petter Wittbank

Høyre

 • Ida Tennebø 
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Elin Kjeksrud 

Venstre

 • Espen Ovnerud 
 • Personlig vara: Krystyna Eminian 

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Mange av kommunedelens barn og unge har sin skolevei langs veier med til dels stor trafikk morgen og ettermiddag. Bebyggelsen og terrenget i kommunedelen gir trafikale utfordringer sammen med uoversiktlige kryss, høy fart og/eller manglende fortau.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil gi innspill til trafikksikkerhetsplanen når den skal rulleres i 2024, og vil løfte innspill fra innbyggerne om mulige trafikksikkerhetstiltak i kommunedelen.

Det er i kommunedelen behov for en større og mer moderne hall enn den eksisterende hallen på Eknes. Idrettsforeningen Birkebeineren har derfor tatt initiativ til bygging av en ny flerbrukshall som kan dekke flere behov. Der i blant også behovet for et knutepunkt som en møteplass for innbyggerne og lag/foreninger.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Initiativet fra I.F. Birkebeineren følges tett av nærutvalget, og det er etablert dialog mellom utvalget og idrettslaget. Utvalget vil arbeide for at kommunen inngår et aktivt samarbeid med idrettslaget om planer og realisering.

Det mangler i dag gode møteplasser for kommunedelens ungdommer. En ungdomsklubb vil kunne fylle behovet for et trygt, godt og inkluderende sted for de unge, og vil også kunne være et viktig bidrag til et positivt ungdomsmiljø lokalt.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil ta initiativ til å samle de gode kreftene i kommunedelen, og invitere kommunen til et samarbeid, med mål om å få startet opp en ungdomsklubb lokalt.

Innbyggerne etterlyser flere samlings- og møtesteder som kan brukes av lag og foreninger i kommunedelen, og som kan være en del av «det sosiale limet» i lokalmiljøet.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Knutepunkt er prioritert i kommunens Handlings- og økonomiplan 2023-2026, og nærutvalget ønsker å ta en rolle i dialogen med innbyggerne om muligheter. Spesielt viktig synes utvalget det er at innbyggerne får medvirke både når det gjelder plassering og innhold i et fremtidig knutepunkt.

Byggingen av Krokstad sykehjem er nødvendig for å dekke det fremtidige behovet for sykehjemsplasser i kommunen. Det er også slik at behovet for et spesialisert helse- og omsorgstilbud i sykehjem er størst i området fra Åssiden og vestover.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget følger prosjektet Krokstad sykehjem tett, og er i medvirkningsarbeidet opptatt av sykehjemmet som en fremtidig viktig del av lokalmiljøet. Utvalget vil ta initiativ til åpne informasjonsmøter, og innbyggermedvirkning, i dette byggeprosjektet.

Allment tilgjengelige anlegg er viktige arealer for barn og unges lek og aktivitet, men fyller også en funksjon som møteplasser for innbyggerne. Disse møteplassene er igjen viktige for samhold og inkludering i lokalmiljøet.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget har i 2023 gitt innspill om prioritering av nærmiljøanlegg i kommunedelen. Men, vil også arbeide for at det bevilges mer midler til etablering, drift og vedlikehold av flere nærmiljøanlegg. Det gjelder også for islegging av flere nærmiljøanlegg på vinterstid.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Torsdag 22. feb. kl. 18.00 Krokstad skole
 • Tirsdag 21. mai kl. 18.00 Krokstad skole
 • Tirsdag 3. sept. kl. 18.00 Krokstad skole
 • Onsdag 6. nov. kl. 18.00 Krokstad skole

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter