Årshjul/ tidslinje for nærutvalgene

Nærutvalgene har ønsket seg et felles årshjul/tidslinje for at de ikke skal utvikle seg i alt for ulik retning. I tillegg til de fire årlige møtene og den årlige innbyggerdialogen er det satt av tid til erfaringsdeling og ordførerbesøk hvis nærutvalget selv ønsker.

Illustrasjon av årshjul for nærutvalg i Drammen kommune.

Hovedtema:

 • Opplæring (om nærutvalg, om medvirkning)
 • Starte planlegging av innbyggerdialog (en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, muligheter og behov i kommunedelen).

Hvem gjør hva

 • Opplæringen er både for innbyggere og politikere i nærutvalg.
 • Det er innbyggere i nærutvalg som planlegger innbyggerdialog.
 • Innbyggere i nærutvalget velger selv hvordan dette gjøres (ulike metoder for involvering).
 • Det er innbyggere i nærutvalget som gjennomfører
  innbyggerdialogen.

Hovedtema:

 • Presentere og prioritere hvilke tema(er) nærutvalget ønsker å engasjere seg i videre, basert på dialogen med aktører i lokalmiljøet.
 • Lage en årlig samarbeidsavtale (jf. reglement) om hvilke saker innbyggerne vil prioritere å engasjere seg i, samt avklare forventninger om arbeidsform og hvem som gjør hva videre. 
 • Innbyggerne bestemmer selv, ut fra engasjement og kapasitet, hvordan man vil jobbe videre. Som et eksempel kan det lages arbeidsgrupper som engasjerer seg videre i de konkrete sakene. Gruppene kan bestå av en eller flere innbyggere fra nærutvalget og andre aktører i lokalmiljøet.

Hvem gjør hva: 

 • Innbyggerne forteller politikerne om det som kom frem gjennom innbyggerdialogen. Politikerne lytter og spør for i større grad å forstå hva som ligger bak innspillene.
 • Nærutvalget kan ikke ha like mye fokus på alt. Innbyggerne diskuterer og prioriterer de saken de vil engasjere seg i videre. Det kan f.eks. være lurt å velge én sak som har et litt langsiktig perspektiv, og to til tre saker med et litt kortere perspektiv. Politikerne lytter og gir råd til innbyggerne om hvordan det kan være klokt å gå frem med saken. 

Hovedtema:

 • Planlegge erfaringsdeling mellom nærutvalgene.

Hvem gjør hva:

 • Innbyggere i nærutvalget planlegger erfaringsdeling med innbyggere i andre nærutvalg ut i fra behov. Det kan f.eks. gjøres ved at man inviterer innbyggere fra et annet nærutvalg til en prat, eller at ungdommene i de ulike nærutvalgene møtes på en ungdomsklubb.
 • Politikerne i nærutvalget planlegger erfaringsdeling med politikere i andre nærutvalg ut i fra behov.
 • Innbyggere og politikere bestemmer selv hvordan dette gjennomføres.
 • Dialog mellom nærutvalgene for å dele erfaringer, lære av hverandre og få frem de gode eksemplene.
 • Innbyggere og politikere i nærutvalget gjennomfører som planlagt.
 • En prat om smått og stort som opptar nærutvalget.
 • Ordfører møter 2-3 av innbyggerne i nærutvalget (inkl. leder) for en uformell prat.

Hovedtema:

 • Evaluering av ordningen og av det enkelte nærutvalg
 • Gjøre opp status på saker som er tatt opp av nærutvalgene gjennom året
 • Gjennomføre valg av nye innbyggere

Hvem gjør hva:

 • Innbyggere og politikere i nærutvalget deler erfaringer, diskuterer og evaluerer året som har gått.
 • Nærutvalgenes egen årsrapport og årlig evaluering av nærutvalgsordningen fremmes for politisk behandling.

Møtedatoer

Tidslinje for nærutvalget

Januar
Februar-april
Mai
August/september
Oktober
Oktober
November

Nærutvalgsmøte 1

Gjennomføre innbyggerdialog

Nærutvalgsmøte 2

Nærutvalgsmøte 3

Gjennomføre erfaringsutveksling

Besøk av ordfører

Nærutvalgsmøte 4