Reglement for nærutvalg

Reglementet er utarbeidet av politisk arbeidsgruppe for nærutvalg, nedsatt av kommunestyret 19. november 2019. Reglementet er revidert og vedtatt av kommunestyret 20.9.22.

Om nærutvalg

 • Drammen satser på et sterkt lokaldemokrati.
 • Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 kommunedelene.
 • Nærutvalgene består av 11 medlemmer; 3 politikere og 8 innbyggere fra kommunedelen.
 • Nærutvalgene skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

Mål

 • I Drammen skaper vi framtida sammen.
 • I Drammen skal det være enkelt å påvirke, og innbyggernes innspill tas med i det politiske arbeidet.
 • I Drammen skal innbyggernes engasjeres aktivt i arbeidet med tjeneste- og stedsutvikling.

Oppgaver - nærutvalgets viktigste oppgaver og mandat

 1. Nærutvalget skal være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt er å forstå kommunestyret med vararepresentanter.
 2. Nærutvalget skal være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Lokalbefolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag overfor nærutvalget.
 3. Nærutvalget skal sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen. Dette innebærer bl.a. å tilrettelegge og gjennomføre ulike aktiviteter for involvering i de sakene nærutvalget har prioritert gjennom en samarbeidsavtale.
 4. Nærutvalget skal informeres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen.
 5. Nærutvalget skal involveres i de sakene nærutvalget har prioritert gjennom samarbeidsavtalen.
 6. Nærutvalgene skal gi tilskudd til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

Politikers rolle

 1. Delta på nærutvalgets fire årlige møter (se årshjul for nærmere beskrivelse av rollen på de ulike møtene).
 2. Primært representere de politiske organene i kommunen når informasjon om prosesser, fakta og beslutninger skal formidles, herunder svare på spørsmål.
 3. Som representant for de politiske organene, være en lyttepost og ta med relevant informasjon fra nærutvalgene.
 4. Gi innbyggerne råd om hvordan det er klokt å gå frem for å synliggjøre sakene nærutvalget har engasjert seg i.
 5. Nyansere, oppklare og forklare dilemmaer som politikere står overfor i konkrete saker.
 6. Politikerne har ikke stemmerett i nærutvalgene.

Innbyggers rolle

 1. Delta på nærutvalgets fire årlige møter.
 2. Gjennomføre årlig innbyggerdialog (jf. årshjul). Det betyr å arrangere en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, behov og muligheter i kommunedelen (nærutvalget velger selv hvordan dette gjøres).
 3. Bringe informasjon fra innbyggerdialog til nærutvalget og dele informasjon fra nærutvalget med lokalbefolkningen.
 4. Innbyggere i nærutvalg kan utover dette etablere egne arbeidsgrupper og selv bestemme møtehyppighet og arbeidsform.
 5. Innbyggere i nærutvalg kan levere høringsinnspill. De må i den forbindelse involvere relevante aktører i kommunedelen og det må komme tydelig frem hvem de da representerer. Dette gjelder også for kommunens handlings- og økonomiplan.
 6. Innbyggere i nærutvalg kan få inntil 5 minutters taletid i starten av hovedutvalgsmøter, formannskapsmøter og kommunestyremøter til de sakene fra disse organene som skal behandles i møtet. Nærutvalget kan også bruke sin taletid til å løfte temaer som ikke står på dagsorden.
 7. To av innbyggerne velges som leder og vara for leder. Rollen som leder innebærer å planlegge og lede nærutvalgets fire årlige møter, med bistand fra lokal koordinator.
 8. Som innbygger representerer man kun seg selv (og for eksempel ikke en forening man er medlem av). Man vil ha et særskilt ansvar for å bringe inn informasjon/innspill fra og til den innbyggergruppen man er valgt inn for (jf. pkt. 7).

Administrasjonens rolle

 1. Nærutvalgene vil ha en fast kontaktperson i kommunen (lokal koordinator).

  Lokal koordinators rolle:
  • Delta på nærutvalgenes fire årlige møter, samt bistå leder med forberedelser og skrive referat
  • Samarbeide med nærutvalgene i forhold til samarbeidsavtalen
  • Gi råd, veilede og videreformidle saker som ikke tilhører nærutvalgene til andre
  • Påse at reglementet til nærutvalgene følges

 2. Administrasjonen skal informere nærutvalgene om saker som angår kommunedelen, tidlig i prosessen.
 3. Nærutvalgene kan invitere administrasjonen til å utdype temaer innbyggerne er opptatt av.

Valg av politikere til nærutvalg

 1. Valgperioden er 2 år.
 2. Politiske representanter i nærutvalgene velges primært blant kommunestyrets faste medlemmer.
 3. Det skal tas hensyn til bredde knyttet til politisk tilhørighet, bosted, hovedutvalgstilknytning, kjønn m.m.
 4. Utgangspunktet er fordelingsnøkkelen i forhold til partienes representasjon i kommunestyret.
 5. Det velges personlige varerepresentanter.
 6. Vararepresentanter kan benyttes ut fra hensynet til kapasitet, engasjement og lokal tilknytning.
 7. Så langt det er mulig forsøkes etterkommet ønske om å representere den kommunedelen man har sin tilhørighet til.
 8. De mindre partienes interesser skal ivaretas, slik at alle blir representert i minst ett nærutvalg.
 9. Partiene velger selv ut sine medlemmer og varamedlemmer til nærutvalgene med forslag til tilknytning/kommunedel.

Valg av innbyggere til nærutvalg

 1. Alle innbyggere fra og med 13 år kan søke om å få sitte i nærutvalg.
 2. Valgperioden er 2 år, hvor halvparten stiller til valg samtidig. Med en slik løsning sikres det at nærutvalgene alltid har innbyggere med kjennskap til hvordan nærutvalgene drives.
 3. Det skal tilstrebes geografisk spredning ved valg av innbyggere til nærutvalget.
 4. 4 innbyggerplasser som er opptatt av å bidra til et trygt og godt lokalmiljø velges på følgende måte:
  • Barnefamilier; Har barn i barnehage/skole. Velges av kommunedelens FAU-er.
  • Ungdom/ungdomsobservatør; Er mellom 13-20 år. Velges av ungdomsrådet.
  • Senior; Er over 65 år. Velges av eldrerådet.
  • Senior; Er over 65 år. Velges av eldrerådet.
  • Person med nedsatt funksjonsevne; Har selv en funksjonsnedsettelse og/eller kunnskap om dette. Velges av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.
 5. 4 innbyggerplasser som skal sikre særegenheten i kommunedelen, velges av politikere og de øvrige innbyggere i nærutvalget. Med særegenheter menes f.eks. foreningsliv, demografi, etnisitet/kulturbakgrunn, næringsliv, m.m.
 6. Hvis innbygger slutter i løpet av valgperioden skal det velges ny innbygger. Valgene gjennomføres som beskrevet i pkt. 8-4 og 8-5, basert på tidligere søkerlister.

Annet

 1. Nærutvalgene skal utarbeide en årlig samarbeidsavtale. Avtalen skal inneholde nærutvalgets prioritere saker for året, hvem som gjør hva i forhold til de prioriterte sakene, samt nærutvalgets sammensetning. Kommunestyret orienteres om prioriteringene.
 2. Nærutvalgsordningen evalueres og justeres årlig ut i fra erfaringer.
 3. Det gjennomføres opplæring i alle nærutvalg etter konstituering (jf. årshjul).
 4. Det skal gjennomføres fire møter årlig, disse skal være åpne for publikum.
 5. Nærutvalgene deler årlig egne erfaringer/resultater og utarbeider årsrapport. Dette for å lære av og forbedre/videreutvikle ordningen.