Om nærutvalgene

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene.

Hva er nærutvalg?

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

  • Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
  • Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
  • Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
  • Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen - tidlig i prosessen. 

  • Se Reglement for nærutvalg

Hvem sitter i nærutvalgene?

Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Innbyggere

Det er åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Fire av plassene i nærutvalget er satt av til innbyggere som vil bidra til et attraktivt lokalmiljø for barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg.

I tillegg til disse åtte plassene vil det bli satt av en plass til en observatør fra ungdommen.

Rekruttering av innbyggere til nærutvalgene ble gjennomført i høsten 2020. Gjennom et skjema kunne innbyggere melde sin interesse.  Frist for å melde interesse var opprinnelig 1. oktober, men ble forlenget til 10. oktober. Desember 2020 ble det bestemt hvilke innbyggere som skulle sitte i de ulike nærutvalgene.

Det var FAU i den enkelte kommunedel, Ungdomsrådet, Eldrerådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse som sammen med de folkevalgte i nærutvalg gjennomførte dette valget. 

Folkevalgte

Det er fire folkevalgte i hvert nærutvalg. Disse er allerede på plass. De folkevalgte er i hovedsak faste medlemmer av kommunestyret. Politikerne sitter i nærutvalget for den kommunedelen de har lokal tilhørighet til. Basert på fordelingsnøkkelen i kommunestyret og prinsipp om at mindre partier skal ivaretas, har partiene selv valgt ut sine medlemmer og varamedlemmer.

Spørsmål om nærutvalg og lokaldemokrati?

Ta kontakt med Eirin Bråten Nygård, Lokaldemokratikoordinator
Telefon: 913 91 678
E-post: eirin.nygard@drammen.kommune.no