Om nærutvalgene

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene.

Hva er nærutvalg?

Nærutvalgene skal bidra til å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø.

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom lokalmiljøet og de folkevalgte.

Innspill fra lokalmiljøet kan bidra til at viktig informasjon kommer på bordet, slik at beslutninger som fattes blir bedre. Politikerne kan lære om befolkningens ønsker og behov, og befolkningen lærer om politikernes avveininger og prioriteringer.

Lokalbefolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag overfor nærutvalget.

Det betyr at nærutvalget skal legge til rette for at innbyggere skal kunne komme i kontakt og fremme forslag overfor nærutvalget.

Sørge for involvering av innbyggerne i kommunedelen.

Det betyr å arrangere en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, behov og muligheter i kommunedelen (nærutvalget velger selv hvordan dette gjøres).

Nærutvalget skal informeres i saker som angår kommunedelen – tidlig i prosessen.

Det betyr at både politikere og administrasjonen i Drammen skal gi informasjon til nærutvalgene, tidlig i prosessen. Innbyggere i nærutvalget sprer informasjon videre til den innbyggergruppen man er valgt inn for.

Nærutvalgene skal involveres i de sakene nærutvalget har prioritert.

Nærutvalget kan ikke involvere seg like mye i alle saker. Nærutvalget må derfor bli enige om hvilke prioriterte saker nærutvalget skal følge gjennom året.

Nærutvalgene skal gi tilskudd til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

Nærutvalgene disponerer en sum med penger som kan deles ut til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet.

Hvem sitter i nærutvalgene?

Hvert nærutvalg består av elleve medlemmer; tre politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Innbyggere

Det er åtte innbyggere i hvert nærutvalg. Fire av plassene i nærutvalget er satt av til innbyggere som er opptatt av å bidra til et trygt og godt lokalmiljø for henholdsvis barnefamilier, ungdom, seniorer og personer med funksjonsnedsettelse. De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som får frem et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg.

Det er FAU i den enkelte kommunedel, ungdomsrådet, eldrerådet og råd for personer med funksjonsnedsettelse som sammen med medlemmer i nærutvalgene gjennomfører valget.

Folkevalgte

Det er tre folkevalgte i hvert nærutvalg. De folkevalgte er i hovedsak faste medlemmer av kommunestyret. Politikerne sitter i nærutvalget for den kommunedelen de har lokal tilhørighet til. Basert på fordelingsnøkkelen i kommunestyret og prinsipp om at mindre partier skal ivaretas, har partiene selv valgt ut sine medlemmer og varamedlemmer.

Meld interesse for å sitte i nærutvalg

Hver høst søkes det nye medlemmer til kommunens 10 nærutvalg.

Hvilke plasser som er på valg i de ulike kommunedelene vil annonseres.

Vil du kontaktes når rekrutteringen starter, kan du melde fra om dette allerede nå ved å sende en e-post til lokal koordinator for den kommunedelen du tilhører.

Lokal koordinator

Hvert nærutvalg har en fast kontaktperson i kommunen (lokal koordinator). Lokal koordinator sin rolle;

  • Delta på nærutvalgenes fire årlige møter, samt bistå leder med forberedelser og skrive referat.
  • Samarbeide med nærutvalgene i forhold til samarbeidsavtalen.
  • Gi råd, veilede og videreformidle saker som ikke tilhører nærutvalgene til andre.
  • Påse at reglement for nærutvalgene følges.

Hva er en sak for nærutvalget

  • Må gjelde flere (ikke bare innbyggerne i nærutvalg)
  • Lokalsamfunnssaker (ikke personlige saker)

Tidligere har det også kommet inn saker som handler om feil på utstyr, skader eller mangler i kommunens utearenaer. Dette er ikke nærutvalgssaker og skal sendes til kommunens feilmeldingstjeneste.

Reglement og årshjul for nærutvalgene

Vedtatt av kommunestyret 20.09.2022.

Informasjon og opplæring for nærutvalgene

Nyttig informasjon og opplæring til deltaker i nærutvalg.

Spørsmål om nærutvalg og lokaldemokrati?

Ta kontakt med Eirin Bråten Nygård, Lokaldemokratikoordinator
Telefon: 913 91 678
E-post: eirin.nygard@drammen.kommune.no