Nærutvalget for Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Frank Y. Grøstad - leder av utvalget
 • Bushra Choudhry
 • Anne Gallefos Wollertsen
 • Runar Kvam
 • Catrine Gundersen
 • Øystein Rongved

Senterpartiet

 • Kari Alvim
 • Personlig vara: Erik Sandvik

Fremskrittspartiet

 • Randi Eng
 • Personlig vara: Joacim Bekkevold Hansen

Arbeiderpartiet

 • Thor Sigurd Syvaldsen
 • Personlig vara: Egil Knudsen

I dette nærutvalget er det ledige innbyggerplasser og vi søker;

 • deg som er opptatt av et levende lokalmiljø og som kan bidra til å få frem det som er spesielt for kommunedelen, for eksempel foreningsliv, næringsliv, engasjert ildsjel.
 • deg over 65 år som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for seniorer.

Ønsker du å fylle en av plassene, ta gjerne kontakt med koordinator.

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Saken er viktig for nærutvalget fordi FAU har meldt inn sak om manglende møteplasser for ungdom. Dette har ført til utfordringer blant barn og unge i nærmiljøet.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Det er gjennomført en undersøkelse på skolene i kommunedelen. Nærutvalget har videre engasjert seg i kommunedelens to samfunnsgrupper/bydelsnettverk «Sammen om Ælva» og «Varmere Åssiden». Idretten tester ut nye konsepter for utvikling av møteplasser for barn og unge basert på ungdomsmedvirkning. Nærutvalget ønsker å løfte at det er et behov for tildeling av midler så vel som å se på et mulig samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Saken er viktig fordi nærmiljøet melder om behov for møteplasser i kommunedelen. Det må være åpent for alle aldre, med kommunalt ansatte, lokaler til leie og samarbeid med lokale krefter og frivilligheten i form av frivilligsentral. Saken må sees i sammenheng med møteplass ungdom.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har gjennomført digitale undersøkelser, temakvelder og gjestebud. Nærutvalget har løfte behov for tildeling av midler for å kunne drifte møteplasser/knutepunkter fordelt på Åssiden og Solbergelva/moen. Da kommunedelen er stor det viktig med 2 plasser, gjerne under samme administrasjon og drift fordelt på forskjellige dager.

Nærutvalget følger saken tett, da befolkningen og aksjonsgruppa “Redd Åssiden fra katastrofe” melder om at innbyggere er bekymret for kvikkleira i området som skal bygges ut.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har oppfordret involverte aktører til å sende høringsinnspill under høringsperioden. Og gitt råd til hvordan aktører kan gå frem under politisk behandling av saken. Det har vært gjennomført informasjonsmøte i høringsperioden og befaring med beboere i området sammen med politikere og nærutvalg.

Saken omhandler om flere ulike friluftstiltak da disse har tilknytning til samme bruks- og ferdselsområde. Eksempelvis kan nevnes;

 • Utvidelse av parkeringsplassen ved lysløypa mellom Åssiden og Solbergmoen
 • Utbedring av St. Hans brua i Øvre Solbergvei
 • Offentlig toalett Nerdammen
 • Oppgradering av deler av lysløypa i Solbergelva samt deler av skiløypa opp mot Skytterbanen
 • Stien til Huldreheim og ned til lysløypa
 • Ønske om skjøtselsplan for Geithol skanse/batteriet på Solbergmoen

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har sendt innspill til Handlings- og økonomiplan 2023-2026 og til Temaplan for kultur, idrett og frivillighet. Som en oppfølging av dette har kommunestyret vedtatt å se på muligheter for ulike tiltak for friluftslivet i kommunedelen (området Øvre Solbergvei/Nerdammenområdet - lysløype Solbergmoen til Åssiden) Arbeidet med å se på muligheter starter høsten 2023.

Nærutvalget er opptatt av saken fordi det er utfordrende for gående og syklende i Ingvald Ludvigsens gate. Det er mange som ferdes i området.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Det er sendt politikerspørsmål til rådmann fra Thor Sigurd Syvaldsen. Nærutvalget ønsker at det skal sees på mulighet for å bygge fortau for gående og syklende da veien oppleves som trafikkfarlig for gående og syklende. Nærutvalget ønsker å være orientert om saken.

Det er forslag om reservedeponi ved avkjøringen til Ligo. Her ligger et areal avsatt til idrettsformål. Fordi deponiet i Kobbervikdalen ikke har den størrelsen kommunen trenger, må man ha et reservedeponi.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har sendt innspill på forslaget. Det er ikke ønskelig å ha reservedeponi på Åssiden.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter