Nærutvalg for Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Aleksander Schi - leder av utvalget
 • Odd Arne Lindtveit
 • Hanne Steffensen
 • Vigdis Alice Angell
 • Anja Lønseth
 • Christen Kruse Skovgaard Larsen

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: 

Arbeiderpartiet

 • Edel Karin Wøien
 • Personlig vara: Aisha Ahmed 

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Denne saken er viktig fordi det skaper problemer for folk som bor på Berger. Langs kyststien ligger det to toaletter. Disse er åpne kun i sommerferien. Kyststien er mye i bruk hele året. Beboere på Berger opplever at besøkende må få låne toalett, eller gjør fra seg i naturen eller i hagene.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget jobber for at toalettene skal stå åpne hele året. For å åpne toalettene tidligere sesongen 2023 inngikk nærutvalget et samarbeid med Berger Velforening og kommunen om alternativ driftsløsning. Etter dialog med politikere vedtok kommunestyret i juni at det skal ses på muligheter for å holde åpent hele året og eventuelle samarbeide om drift med idrettslag og velforeninger.

Saken er viktig fordi det er bred enighet om at dagens vei mellom Rundtom og Tørkop ikke er tilpasset 2023. Kommunedel 7, 9 og 10 er sterkt berørt av at Svelvikveien både i forbindelse med trafikksikkerhet, sikkerhet for skolebarn, syklende, videre bolig og næringsutvikling.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget i kommunedel 7, 9 og 10 har sammen med Nesbygda nærmiljøutvalg (NMU) holdt møter med drammenpolitikere og fylkespolitikere med fokus på ny Svelvikvei. Det er enighet om ha et felles mål om ny Svelvikvei, spesielt å realisere Del 2 (Tørkop – Eik). Nærutvalget vil bidra til å holde fokus på saken.

Nærutvalget er opptatt av saken fordi salg av Ebbestadskole er direkte inngripende og en hemmende faktor i forhold til utvikling av nærmiljøet. Det ble vedtatt å bygge nærmiljøanlegg som avbøtende tiltak for nedleggelse av skolen. Parallelt innføring av aktive lokalsamfunn med samtidig salg av nærmiljøanlegg er kritikkverdig.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har brukt fem minutters taletid i formannskapet 13 juni for å fremme saken. I kommunestyret ble det vedtatt at man skal se på mulighet for å utvikle området rundt gamle Ebbestad skole, til et helhetlig nærmiljøområde i tråd med innspill fra nærmiljøet. Salg av tomta utsettes frem til utredningen er gjennomfør og behandlet.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 21. feb. kl. 19.15 Nesvang Grendehus Se saksliste
 • Tirsdag 15. mai kl. 18.00
 • Tirsdag 3. sept. kl. 18.00
 • Tirsdag 19. nov. kl. 18.00

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter