Nærutvalg for Strømsø nedenfor Vestfoldbanen: Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Torill Flyen - leder av utvalget
 • Inger-Marie Lærum Hollekim
 • Anne Mari Lampinen
 • Sigrid Jangaard
 • Anne Mette Svenseid Mikkelsen
 • Jan Fredrik Mulder Røste

Rødt

 • Ingunn Strand Johansen
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Ravi Sunder
 • Personlig vara: Kim Are Sveen 

Venstre

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Emilie Ovnerud

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Nærutvalget mener dette er et viktig tema og ønsker å sette fokus på saken, særlig for unge voksne.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget ønsker mer informasjon om handlingsplan for selvmordsforebygging som skal 1. gangs behandles i juni. Nærutvalget kan bistå med å sette fokus på saken i kommunedelen og bidrar gjerne med kampanjer og arrangementer med dette som tema fremover.

Nærutvalget ser at skolen allerede er for liten, og er bekymret for løsningen med brakker/paviljonger. Nærutvalget mener det ikke er et godt nok alternativ. Nærutvalget ser saken i sammenheng med både Gulskogen skole, Galterud og Åskollen, og ønsker å kontakte de andre nærutvalgene i området.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget vil gjerne få mer informasjon om vedtatt Handlingsplan for utvikling og bruk av barnehage- og skolebygg.

Nærutvalget er opptatt av frivillighet og ønsker å være med å sette søkelys på dette i lokalmiljøet.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget gjør dette allerede i dag blant annet ved å arrangere “Bryggefestivalen” 17. juni, som er en festival for å vise fram og hylle frivilligheten i kommunedelen. Nærutvalget samarbeid med DNT Drammen og Omegn om festivalen.

Nærutvalget er opptatt av at knutepunktet skal være en møteplass, også utover ordinær åpningstid. Dagens løsning er tungvint da det må lånes kort innenfor åpningstidene. Nærutvalget håper det kan lages en enklere løsning, eksempelvis med kode på SMS.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalgte kan bistå med å hente inn erfaringer og synspunkter fra innbyggere hvis det er ønskelig.

Dette er en viktig prosess hvor lokalmiljøet og nærutvalget er koblet på. Det handler om å utvikle små og store byrom og gi de nytt og bedre liv.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har tatt en koordinerende rolle og koblet på ulike aktører i lokalmiljøet. Nærutvalget deltar på medvirkningsmøter og kommer med innspill, de får saker til uttalelse, utarbeider svar og sender inn. Byplanleggerne i kommunen melder tilbake at de synes dette er en veldig spennende og fin måte å jobbe med medvirkning på.

Dette er en viktig sak for lokalmiljøet og nærutvalget ønsker å følge planprosessen videre.

Hvordan jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget vil gjerne samarbeide med kommunen om å tilrettelegge for medvirkning.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 6. mars kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Torsdag 23. mai kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 28. aug. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø
 • Onsdag 13. nov. kl. 18.00 Knutepunkt Strømsø

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter