Nærutvalget for Konnerud og Skoger vest

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Jorunn Teigen
 • Mette Hustad 
 • Mari Erstad
 • Torstein Rogne Tønnesen
 • Nina Buhaug

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine Borge Johansen

Fremskrittspartiet

 • Peter Holst
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Det har kommet flere innspill til nærutvalget der det ønskes 17.maitog/barnetog lokalt på Konnerud. Innspillene har kommet fra flere barneforeldre i kommunedelen.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil ta kontakt med FAU`ene i kommunedelen, samt arrangere en medvirkningsaktivitet for å finne ut hva som er lokalmiljøets ønske når det gjelder både barnetoget spesielt og feiringen av 17.mai ellers.

Kommunestyret har gjennom Handlings- og økonomiplan 2023-2026 vedtatt at muligheten for å ta i bruk nå nedlagte Konnerud barnehage som knutepunkt skal utredes. Nærutvalget har tidligere involvert seg i denne saken, og når det gjelder knutepunktet ellers så er det lokalt forventninger om et samlings- og møtested med ulike aktiviteter, tilbud og arrangementer.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Gjennom tidligere medvirkningsaktiviteter har allerede nærutvalget gitt innspill når det gjelder saken om lokalisering. Men, utvalget vil nå ta en rolle i arbeidet med å kartlegge innbyggernes ønsker og behov, og få innspill på hvilke aktiviteter, tilbud og arrangementer som kan og bør fylle knutepunktet.

Det er lokalt bekymringer for trafikksikkerheten ved flere sentrale veier i kommunedelen. Spesielt gjelder det de veiene som også er skoleveier for barn og unge. Behovet for bedre kollektivtrafikk er en sak som meldes jevnlig til utvalget, og som gjelder spesielt for Skoger.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil følge opp tidligere dialog med kommunens politikere om trafikksikkerhet og kollektivtilbud i kommunedelen. Dette gjelder både for det som er kommunalt, og det som er fylkeskommunalt ansvar. Utvalget vil også be administrasjonen i kommunen om informasjon om arbeidet med den kommende trafikksikkerhetsplanen, og om hvordan det arbeides mot Brakar for å bedre kollektivtilbudet i kommunedelen. Utvalget vil deretter planlegg påvirkning.

Nærutvalget erfarer at reglementet for kommunale barnehager tolkes nå ulikt når det gjelder bespisning. Ved de kommunale barnehagene er det vanlig å ha det som kalles for «smørelunsj», men ved en av de kommunale barnehagene på Konnerud må barna ha med matpakker til alle måltider. Selv om dette er imot FAU ved denne barnehagen sitt tydelige og klare ønske.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil løfte frem behovet for en revidering av reglementet slik at det ikke tolkes ulikt, men forstås likt. Utvalget mener også at bestemmelser rundt bespisning bør besluttes politisk, og ikke være opp til den enkelte barnehage representert ved styrer.

Inkludering handler om å gi alle mulighet til å delta i skole, arbeid og fritid. Det er viktig at det arbeides med tilrettelegging, og brukermedvirkning må vektlegges. Lokalt er det for eksempel vist til behovet for universell utforming i lekeområdene til barnehagene.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil gjennom året ha fokus på behovet for inkludering av alle i lokalmiljøet, og spesielt løfte frem behovet for at det tilrettelegges for deltakelse i skole, arbeid og fritid.

Det er behov for å styrke anleggssituasjonen i kommunedelen. I dag reiser barn og unge både til Gulskogenhallen og Drammenshallen for å trene. En ny hall, Konnerud Arena, vil både være god stedsutvikling og en nødvendighet for å kunne opprettholde det lokale idrettstilbudet.  

Slik arbeider nærutvalget med saken

Konnerud IL har tidligere orientert nærutvalget om planene for en ny hall, og gitt utvalget mulighet til å komme med innspill. Utvalget støtter det planinitiativet som nå er sendt inn til kommunen, og vil følge saken.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Tirsdag 12. mars. kl. 19.30 Svensedammen skole
 • Onsdag 15. mai kl. 19.30 Vestre Skoger Grendehus
 • Onsdag 28. aug. kl. 19.30 Konnerud kino og bydelshus
 • Torsdag 7. nov. kl. 19.30 Idrettshuset

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2023

Møter 2021-2022

Dokumenter