Nærutvalget for Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Beate Mikkelsen
 • Torill Sæterkvist Hansen
 • Monica Arnesen
 • Henrik Gran
 • Nasim Rizvi
 • Bjarne Sundby
 • Brede Vissebråten Ålien

Kristelig Folkeparti

 • Turid Solberg Thomassen
 • Personlig vara: Arne Pedersen 

Partiet Sentrum

 • Sajid Mukhtar 
 • Personlig vara: Nur Mohammed Abdi 

Venstre

 • Rune Fortun 
 • Personlig vara:

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Prosjektet Veiavangen ungdomsskole (byggetrinn 2) skal gi skolens elever en trygg og sikker skolehverdag, og sikre et skolemiljø som fremmer trivsel og læring. Men, saken handler også om stedsutvikling, og om skolen som en møteplass for innbyggerne.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget følger dette byggeprosjektet tett, og er spesielt opptatt av tilrettelegging for de lag, foreninger og engasjerte innbyggere som kan være brukere av lokalene etter skoletid. Utvalget ønsker at skolen skal bli en levende møteplass med ulike aktiviteter, tilbud og arrangementer for alle kommunedelens innbyggere.

Denne saken er viktig fordi den handler om utviklingen av et helt lokalmiljø. Det handler både om infrastruktur, og om lokalt tjeneste- og aktivitetstilbud. For de innbyggerne som bor her, og for de som skal flytte hit, så handler det om utviklingen av Åsen som er godt sted å leve.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Tidligere dialog med utbyggerne vil bli fulgt opp, og nærutvalget ønsker også å være et bindeledd mellom lokalmiljøet, kommunen og utbyggerne. Utvalget ser det som spesielt viktig å løfte frem innbyggernes tanker og meninger om infrastruktur (trafikk og kollektivtilbud), rekkefølgekrav og utviklingen av lokalt tjenestetilbud.

Barn og unge har behov for steder og plasser i sitt lokalmiljø der de kan møtes for uorganisert lek og aktivitet. Nærutvalget ser at det i kommunedelen finnes flere lekeplasser, og andre nærmiljøanlegg, som enten bør ryddes, settes i stand og/eller oppgraderes.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil ta initiativ til at flere nærmiljøanlegg rustes opp (både private og kommunale). Videre vil nærutvalget arbeide for at drift og vedlikehold av nærmiljøanlegg blir prioritert. Utvalget vil ha dialog med innbyggerne om hvilke anlegg som bør rustes opp, eller etableres.

Et godt og positivt ungdomsmiljø bygges gjennom gode aktivitets- og fritidstilbud, sammen med åpne og inkluderende møteplasser for de unge. Nærutvalget ser nå at det er behov for å styrke tilbudet til de unge i kommunedelen. 

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil arbeide for at ungdomskulturhuset «Down Under» fortsatt skal prioriteres, men utvalget ser også et behov for mer kunnskap om behovet for tilbud til de unge ellers i kommunedelen. Utvalget vil, etter å ha kartlagt de unges ønsker, løfte frem dette behovet.

Trafikksikkerhet er en sak som mange innbyggere er opptatt av, og til nærutvalget er det meldt inn saker som handler om trafikksikkerheten ved flere veier i kommunedelen.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil følge opp de sakene som allerede er meldt inn til utvalget. Utvalget vil også, i forbindelse med at trafikksikkerhetsplanen skal rulleres i 2024, løfte innspill fra innbyggerne om nye mulige trafikksikkerhetstiltak i kommunedelen. Eksempelvis «hjertesoner».

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Tirsdag 20. feb. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 14. mai kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 27. aug. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen
 • Tirsdag 12. nov. kl. 17.30 Knutepunkt Mjøndalen

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter