Nærutvalg for Skoger og Åskollen

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Kamilla Stamnes - leder av utvalget
 • Martin Langeteig
 • Solveig Risan Taranger
 • Jacob Vik
 • Kyrre Frøyd
 • Ingerid Blichfeldt Robøle
 • Jon Thomassen

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Nina Kristin Frosthammer

Høyre

 • Kristin Surlien
 • Personlig vara: Kristina Mørkve

Arbeiderpartiet

 • Mads Hilden
 • Personlig vara: Ståle Sørensen

I dette nærutvalget er det ledige innbyggerplasser og vi søker;

 • deg mellom 13-20 år som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for ungdom.
 • deg som har barn i barnehage/skole og som er opptatt av å bidra til et trygt og godt oppvekstmiljø.
 • deg som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for personer med funksjonsnedsettelse.
 • deg som er opptatt av et levende lokalmiljø og som kan bidra til å få frem det som er spesielt for kommunedelen, for eksempel foreningsliv, næringsliv, engasjert ildsjel.
 • deg over 65 år som er opptatt av å bidra til et trygt og godt nærmiljø for seniorer.

Ønsker du å fylle en av plassene, ta gjerne kontakt med koordinator.

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Saken er viktig fordi det skal opprettes et større renseanlegg på Nordbykollen. Det vil påvirke mange innbyggere spesielt de med egne renseanlegg. Det er bekymring rundt nye krav til private renseanlegg og påfølgende kostnader dette vil ha. Innbyggere ønsker å kunne koble seg på kommunalt anlegg, eventuelt å få støtte til å nye private anlegg.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget er i dialog med kommunen og ønsker å bidra i medvirkningsprosessen for Temaplan vann og avløp, samtidig ivareta og bidra i forbindelse med kartlegging og behovsprøving.

Lindum AS ønsker å utvide sine arealer til deponi. Dette er en viktig sak for lokalmiljøet fordi utvidelse av deponiet berører dyrket mark og fører til betydelig større anleggstrafikk i området.
Innbyggere i Skoger ønsker ikke at Lindum skal ha mulighet til å utvide.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har brukt fem minutters taletid i formannskapet 7. februar for å fortelle om hvorfor saken er viktig for lokalmiljøet. Nærutvalget ønsker å være informert og engasjere seg i saken videre.

Nærutvalget er opptatt av disse fire sakene fordi innbyggere etterspør et helhetlig tilbud for kommunedelen. Sakene må ses i sammenheng. Nærutvalget, sammen med innbyggere, ønsker at det satses på kommunedelen med følgende viktige tiltak:

 • Skoletilhørighet for ungdommene på Åskollen

Et samlet FAU på Åskollen skole har vært tydelig på deres ønske om ungdomsskole på Åskollen. Nærutvalget mener at ungdomsskole på Åskollen er et bedre alternativ en storskole på Marienlyst.

 • Glassverkhallen/hallkapasitet

Hallen er i svært dårlig forfatning og midler satt til oppgradering dekker ikke forfall. Nærutvalget støtter Glassverkets innspill sendt til Drammen eiendom om at prosessen rundt ny hall bør bremses da den ikke dekker behovene idretten trenger. Man bør se på området og ny hall på nytt.

 • Knutepunkt Åskollen

Innbyggere opplever det utfordrende at knutepunktet i kommunedelen ikke driftes likt som andre knutepunkt. Med manglende økonomiske ressurser og lite egnede lokaler klarer ikke knutepunktet å treffe innbyggerne i kommunedelen. Dagens knutepunkt oppleves ikke som et naturlig samlingspunkt.

 • Tilbud til barn og unge

Det mangler tilbud til barn og unge i kommunedelen. FAU Åskollen skole, elevrådet og Åskollen skole ønsker å etablere fritidsklubb på skolen. Man har lokaler, men mangler modell for drift. Nærutvalget, FAU og skolen ønsker å teste ut nye arbeidsformer mellom kommune og nærmiljø for både barn fra Skoger og Åskollen.

Sånn jobber nærutvalget med saken

Nærutvalget har vært i dialog med politikerne. Dette resulterte i at kommunestyret i juni 2023 vedtok at alle ikke-igangsatte prosjekter som berører arealene sentralt på Åskollen, stilles i bero i påvente av gjennomføring av en forenklet mulighetsstudie for området, i regi av Glassverket IF. Mulighetsstudien skal legges frem for politisk behandling ila første halvår 2024. Kommunestyret bestemte også at elevene fra Åskollen skal gå på Marienlyst.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2023

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Onsdag 25. jan kl. 18.30 Åskollen knutepunkt
 • Onsdag 24. mai kl. 18.30 hos Sanitetskvinnene i Skoger, Mælhen 2, 3039 Drammen 
 • Onsdag 13. sept kl. 18.30 hos Sanitetskvinnene i Skoger, Mælhen 2, 3039 Drammen  Saksliste
 • Onsdag 8. nov kl. 18.30 hos Sanitetskvinnene i Skoger, Mælhen 2, 3039 Drammen  Saksliste

 • Se når alle nærutvalgene har møter i 2023

Referat fra møter i nærutvalget 

Møter 2023

Møter 2021 og 2022

Dokumenter