Nærutvalget for Rødskog og Gulskogen

Nærutvalget i kommunedelen består av elleve medlemmer; åtte innbyggere og tre politikere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Ingvild Juvkam Dyve
 • Lucas Storaunet
 • Lars Ole Johnsen
 • Anne Cornelia Svendsen

Arbeiderpartiet

 • Sølvi Brandt Bestvold
 • Personlig vara: Eivind Knudsen

Høyre

 • Frida Nordbæk Bostrøm
 • Personlig vara: Kristin Surlien

Sosialistisk venstreparti

 • Anne Lise Lervåg
 • Personlig vara:

Prioriterte saker

Nærutvalgene synliggjør saker av betydning for lokalmiljøet og har prioritert hvilke saker de ønsker å engasjere seg spesielt i fremover.

Kommunedelen står foran en vekst fra rundt 5000 til 17000 innbyggere, og de valg som gjøres i utbyggingen nå vil få konsekvenser for kommunedelen de neste 100 årene. Et helhetlig perspektiv på utbyggingen er derfor nødvendig.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget har tatt initiativ til «Møtepunkt Gulskogen» som en arena for en positiv dialog mellom innbyggere og utbyggere. Men, utvalget vil også arbeide for at kommunen setter i gang et arbeid med en egen områdeutviklingsstrategi (OUS) for kommunedelen. Dette etter ønsker fra både innbyggere og utbyggere.

Det mangler gode samlings- og møteplasser lokalt for kommunedelens lag og foreninger. Knutepunkt er prioritert i kommunens handlings- og økonomiplan 2023-2026, og det er lagt opp til samarbeid med nærutvalgene når det gjelder dialog med innbyggerne om muligheter.

Slik arbeider nærutvalget med saken

I samarbeid med kommunen vil nærutvalget arrangere medvirkningsaktiviteter der innbyggere, lag/foreninger og andre aktører i kommunedelen får medvirke og si sin mening om plassering, utvikling og innhold i et fremtidig knutepunkt.

Det er behov for et sted i kommunedelen hvor ungdommer bare kan henge, eller delta i aktiviteter (uorganiserte eller organiserte). En ungdomsklubb vil kunne være et trygt sted, med trygge rammer (og trygge voksne til stede). Det vil være et godt grep i arbeidet med å forebygge utenforskap, og bygge fellesskap på Gulskogen.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget har kontakten med de i lokalmiljøet som kan være drivere og ressurser i arbeidet med å etablere, drifte og utvikle en ungdomsklubb lokalt. Utvalget vil be kommunen om å gå i dialog med lokalmiljøet, og bidra med nødvendig støtte slik at det kan komme på plass en bærekraftig driftsmodell for en ungdomsklubb i kommunedelen.

Tilrettelagte arealer og arenaer for aktivitet er i et folkehelseperspektiv viktig. Men, det er generelt lite tilrettelagt for utendørs aktivitet og uteliv i kommunedelen. Det bør derfor opparbeides møteplasser ute, og det bør etableres og vedlikeholdes løyper og turstier i kommunedelen (også skiløyper på vinterstid).

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil arbeide for at midler til drift, vedlikehold og etablering av nærmiljøanlegg prioriteres i kommende budsjettbehandling. Men, også ta initiativ til samskapning mellom innbyggerne og kommunen for å få realisert flere flater til utendørs aktivitet og uteliv.

Lavterskeltilbud for eldre er godt forebyggende helsearbeid. Men, det er i kommunedelen mangel på lokaler for aktiviteter på vinterstid, og tilrettelegging koster også.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Dette behovet vil nærutvalget nå sette fokus på, og utvalget vil arbeide for at kommunen prioriterer og setter av midler til egne lavterskeltilbud for eldre. For eksempel som en del av “aktive lokalsamfunn”.

Gjennomfartstrafikken medfører i dag betydelige utfordringer for innbyggerne i kommunedelen. Dette handler ikke bare om trafikkavvikling, men også om trafikksikkerhet.

Slik arbeider nærutvalget med saken

Nærutvalget vil holde seg informert om alle større, nye planer som kan berøre vei- og trafikkforhold i kommunedelen, og vil ta initiativ til at det holdes åpne informasjonsmøter om eventuelle nye planforslag. Når slike planer er ute på høring vil også nærutvalget ta initiativ til felles innspill fra lag/foreninger og andre innbyggerorganisasjoner i kommunedelen. Men, nærutvalget vil også arbeide for å påvirke planer før de sendes på høring.

Innspill til sakene?

Har du innspill til en eller flere av disse sakene, kan du ta kontakt med nærutvalget på naerutvalg@drammen.kommune.no

Møter i 2024

Nærutvalget har møter fire ganger i året og møtene er åpne for publikum. Det blir satt av tid for deg som innbygger til å løfte lokale saker du er opptatt av. Det er også mulig å melde inn saker til nærutvalget i forkant av møtet. Saken meldes inn til lokal koordinator for nærutvalget.

 • Mandag 11. mars kl. 19.30 SIF-huset
 • Mandag 13. mai kl. 19.30 Sundland verk
 • Mandag 26. aug. kl. 19.30 Strømsgodset meninghetssenter
 • Mandag 4 .nov. kl. 19.30 Gulskogen skole

Endring av dato og tidspunkt kan forekomme.

Referat fra møter i nærutvalget

Møter 2024

Møter 2023

Møter 2021-2022

Dokumenter