Tilskudd fra nærutvalgene til lokale aktiviteter og tiltak

Hvert nærutvalg har en pott på 50 000 kroner som skal deles ut til lokale aktiviteter og tiltak. Formålet er å fremme lokalt initiativ, og pengene kan gis til aktiviteter og tiltak i lokalmiljøet som bygger opp under kommunens visjon «Et godt sted å leve».

Søknadsfrist i 2024 var 20. april.

Hvem kan søke

Både innbyggere, lag/foreninger og andre aktører med sterk forankring i kommunedelen kan søke. Det ses på som en fordel om enkeltinnbyggere som søker inngår et samarbeid med andre innbyggere og/eller foreninger i lokalmiljøet.

Dette kan det søkes om

Det kan søkes om tilskudd til materiell, utstyr eller annet som er nødvendig for aktiviteten eller tiltaket som ønskes gjennomført.

Kriterier for tildeling

Aktiviteten eller tiltaket må oppfylle tilskuddsordningens formål og må finne sted i Drammen kommune. Søknaden må framstå som realistisk og det må være gjennomførbart. Lik andre tilskuddsordninger i Drammen kommune må aktiviteten eller tiltaket være i tråd med gjeldende lovverk og være tilgjengelig for alle i målgruppen.

Det gis ikke tilskudd til drift av lag/foreninger, dekning av administrative utgifter og heller ikke til næringsvirksomhet. Tilskuddet går videre ikke til dekning av utgifter til enkeltpersoner (eksempelvis kontingenter eller deltakeravgift).

Dette skal søknaden inneholde

Søknaden må inneholde en beskrivelse av aktiviteten eller tiltaket, med et enkelt budsjett og oversikt over eventuelle søkte/innvilgede midler fra kommunen og/eller andre instanser.

Rapportering

Ved innvilget tilskudd skal en enkel rapport sendes til nærutvalget når aktiviteten eller tiltaket er gjennomført, og senest to måneder etter gjennomføring.