Høring av Områdeutviklingsstrategi for Strømsø

Formannskapet vedtok i møtet 13.06.2023 at forslag til Områdeutviklingsstrategi for Strømsø skal sendes på høring. Høring er åpen for alle. Høringsfrist er 09.10.2023.

Hensikten med Områdeutviklingsstrategi for Strømsø

Områdeutviklingsstrategien skal, gjennom å peke på overordnede sammenhenger, funksjoner og kvaliteter som skal utvikles i “mellomrommene” - rommene mellom husene -, bidra til at de sentrale delene av Strømsø blir et enda bedre sted å bo, jobbe, besøke og drive næring. I tillegg skal den peke på hvordan kommunen håndterer overordnede utfordringer knyttet til klimatilpasning og spesielt flom- og overvannshåndtering.

Strategien skal også være ett av utgangspunktene for å definere tiltak for områdesatsningen Strømsø 2030, knyttet til satsningsområdet bo- og nærmiljø.

Strategien definerer overordnete prinsipper for utforming og plassering av torg og møteplasser, gater og forbindelser, og sier noe om hvordan vi skal utvikle bylivet, styrke og skape nye opplevelser, alt med utgangspunkt i områdets eksisterende kvaliteter, identitet og potensial.

Les om dokumentene som er på høring

Kommunen ønsker innspill til forslaget som nå foreligger. Alle som ønsker det, kan uttale seg om forslaget til Områdeutviklingsstrategi for Strømsø.

Delta på høringen

  • Høringsfrist er 9. oktober 2023
  • Høringsuttalelser merkes tydelig med «Uttalelse til Områdeutviklingsstrategi for Strømsø» og sendes Drammen kommune på e-post: kommunepost@drammen.kommune.no, eller som brev til Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen.
  • Spørsmål om Områdeutviklingsstrategi for Strømsø kan stilles til kommunen samme epost, eventuelt på telefon 32 04 00 00.