Grunnane naturreservat

Grunnane naturreservat ble opprettet i 1981.

Grunnane naturreservat
BILDE: Langs turveien på Bokerøya; nordsiden av Grunnane naturreservat

Formålet med fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde i sin naturgitte tilstand. Det skal vernes om et rikt og interessant fugleliv, vegetasjon og annet dyreliv som er naturlig knyttet til området. Reservatet dekker et område på ca. 2.937 dekar, hvorav ca. 2.900 dekar er åpent vannareal.