Drammen kommune gir driftstilskudd til korps, kor, musikk og andre frivillige lag og foreninger med kulturformål. Tilskuddet skal stimulere til bredde og aktivitet innenfor amatørkulturlivet, og utadrettet aktivitet vektlegges.

Søknadsfrist: 1. mai 2021

Formål: Bidra til et aktivt kulturliv, hvor innbyggerne i Drammen kommune får et variert kulturtilbud av god kvalitet. Tilskudd gis til kulturorganisasjoner og -foreninger i Drammen. Ordningen skal stimulere innbyggerne i Drammen til positiv fritidsbeskjeftigelse og til selv å ta ansvar for egen fritid. Kulturaktivitet skaper trivsel, tilhørighet og positiv identitet i kommunen og nærmiljøet.

Ordningen deles inn i 3 kategorier:

 • Kor og korps
 • Kulturarv
 • Andre

Hvem kan søke: Frivillige lag og foreninger som organisert i Drammen kommune

Krav til organisasjonen:

 • Må ha registrert adresse i Drammen kommune.
 • Må være registrert i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.
 • Må ha vært i kontinuerlig virksomhet i minst 1 år.
 • Må ha minst 10 individuelt betalende medlemmer.
 • Skal ha vedtekter der kulturelt formål fremgår.
 • Skal avholde årsmøte som vedtar regnskap og budsjett, og som velger styre og revisor.
 • Medlemskap skal være åpent for alle så sant dette ikke kommer i konflikt med organisasjonens egenart og virksomhet.
 • Skal ha regelmessig utøvende kulturaktivitet for medlemmene som beskrevet i formålet, innenfor områdene musikk, dans, teater, visuell kunst, kulturarv, kunsthåndverk og husflid.
 • Organisasjoner som har en aktiv og synlig rolle i lokalt kulturliv med vilje til deltakelse i fellesarrangementer i kommunen prioriteres.
 • Det gis ikke tilskudd til politiske-, yrkes- og arbeidslivs, helse-, forsknings-, innsamlings- og vitenskapsorganisasjoner.
 • Det gis heller ikke støtte til foreninger som allerede får støtte gjennom Den norske kirke, andre tros- og livssynssamfunn og IMDI-midler (Inkluderings- og Mangfoldsdirektoratet, fordeles gjennom Drammen kommune, HSO).
 • Digitalt søknadsskjema på Drammen kommunes nettsider må benyttes.
 • Alle som mottar økonomisk støtte kan bli kontaktet for oppdrag ved kommunens egne tiltak.
 • Dersom en mottaker av støtte bryter eller misbruker forutsetningene for støtte, mistes retten til ny støtte for minst ett år.
 • Det er ingen automatikk i at søkere som har fått tilskudd ett år får tilskudd også påfølgende år.

I tillegg gjelder generelle retningslinjer for tilskuddsforvaltning i Drammen kommune.

Søknaden skal inneholde:

 • Årsmelding og godkjent regnskap for siste år.
 • Medlemslister.
 • Aktivitetsplan og budsjett for inneværende år.

Økonomisk ramme:

 • Driftstilskudd er ment å bidra til å dekke utgifter og materiell til ordinær drift. For kor og korps kan det i tillegg gis støtte til dirigentutgifter. Tilskudd fordeles administrativt etter skjønnsmessig vurdering på bakgrunn av kriteriene og årets budsjettrammeDe økonomiske rammene for ordningen følger av kommunestyrets årlige budsjettvedtak. 
 • Søknader må være levert innen fristen.
 • Ufullstendige søknader vurderes ikke.
 • Kunngjøring skjer senest 4 uker før søknadsfristen. Kunngjøring skjer med forbehold om at det avsettes midler til formålet i budsjettet.

Bruk vedlagt søknadskjema

For mer informasjon om denne tilskuddsordningen ta kontakt med Bente Ragnhild Andresen (Kunst og kulturarv).