Målgrupper for ordningen er innvandrere, herunder flyktninger, familieinnvandrere og arbeidsinnvandrere, samt beboere i asylmottak og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Hovedmålet for tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Rapporteringsfrist for tilskuddsmottakere er 15. januar 2022.

Rapporteringsskjema til nedlasting for lag og foreninger som har mottatt støtte:

Søknadsfrist: 15. mars 2021

Delmål for ordningen

Del A:

 • Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, motvirke utenforsskap, herunder arbeid mot rasisme og diskrimiering og for mangfold i lokalssamfunn.
 • Tiltakene skal bidra til at innvandrere og deres barn (også beboere i mottak) deltar i fellesskap og aktiviteter i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet, og at de bidrar til brobygging mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.
 • Frivillige organisasjoner kan søke støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til økt frivillig aktivitet i lokalsamfunn, og til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper.
 • Lokale Innvandrerorganisasjoner som bidrar til tilskuddsordningens hovedmål og til delmål A kan også søke driftsstøtte (se under søknad nederst).

Del B:

 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.
 • Tiltakene skal bidra til at innvandrere i kommunen og beboere i mottak får norsktrening, kunnskap om norsk samfunnsliv og arbeidsrettede tiltak, som fungerer som supplement til offentlig kvalifisering og opplæring.
 • Det gis støtte til frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning, gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak, og informasjon om det norske samfunnet. Det kan bl.a. gis støtte til informasjonstiltak om lover og regler (rettigheter og plikter i arbeidslivet, boliganskaffelse m.m.), offentlige tjenester (helse, barnevern, barnehage m.m.)

Del C

 • Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
 • Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.
 • Innvandrergrupper, fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, skal få kunnskap om konsekvenser av disse praksisene/handlingene. Tiltakene kan ta opp hvordan foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår er i Norge, om menneskerettigheter og norsk lov, om barn og unges rettigheter og om retten til å ta selvstendige valg.
 • Det gis støtte til forebyggende og holdningsendrende tiltak mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, herunder mentorordninger.
 • Det kan søkes om støtte til prosjekter med flere delmål
 • Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene (delmål A, B C ovenfor).

Hvem kan søke?

 • Lokale frivillige organisasjoner som er registret i Frivillighetsregisteret kan søke.
 • Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.
 • Organisasjoner som er registrert i Drammen kommune kan søke om støtte til lokale tiltak og prosjekter.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter omfatter tiltak/aktivitet og nødvending administrasjon av disse i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere. Det omfatter også innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som foregår utenfor Norge. Det gis ikke heller ikke støtte til konferanser, seminarer og lignende rettet mot det offentlige i Norge.

Hvilke prosjekter/tiltak/organisasjoner får støtte?

 • Ved prioritering av søknader vil det bli lagt på følgende: "At beskrivelsen av målene for prosjektet/tiltaket er tydelige"
 • At målene for prosjektet/tiltaket er konkrete, målbare og tydliggjør hvilke delmål (A, B eller C) man søker på
 • Tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov

En realistisk fremdriftsplan

 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets resultatmål
 • At søker/organisasjonen har kompetanse og erfaring på området
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonal bakgrunn
 • Organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle miljø/lokalsamfunn
 • At det er en viss grad av frivillig innsats i tiltakene
 • At søknaden legger opp til samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, når det er relevant for gjennomføring av tiltaket
 • Kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er nødvendig med særskilt metodekunnskap, for eksempel norsktrening)
 • Prosjektet har overføringsverdi og at det legges til rette for deling av erfaringer og resultater aktiviteter (gjelder prosjekter hvor det er aktuelt, for eksempel utprøving av nye metoder)
 • Tiltakene bidrar til felles møteplasser mellom majoritetsbefolkningen og innvandrergrupper (del A).

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på:

 • Avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak.
 • Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • Avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak.
 • Avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner.

Rapportering

 • Tilskuddsmottaker skal sende inn årsrapport til kommunen. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidradd til å nå målene for ordningen.
 • Tilskuddsmottaker skal også levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap som skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

Søknadskjema

Søknad med vedlegg sendes til: kommunepost@drammen.kommune.no og merkes : Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner.

Informasjon

Ta gjerne kontakt med Safia Hussein Ali Grand dersom din organisasjon har behov for veiledning til utfylling av søknaden.

E-post : safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no
tlf. 916 62 185