Søke permisjon fra undervisningen

Foresatte har mulighet til å søke om permisjon for eleven i inntil to uker av gangen. Permisjon fra skolen kan innvilges når dette er forsvarlig.

Reglene for permisjon

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring jf. opplæringsloven § 2-1. Foresatte kan søke om permisjon fra den pliktige opplæringen. I opplæringsloven § 2-11 beskrives kommunens muligheter til å gi slik permisjon:

«Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helligdag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den allmenne undervisningen etter at permisjonstiden er ute.»

Dette betyr:

 • Kommunen har kun mulighet til å innvilge permisjon fra opplæringen i inntil 10 skoledager (to uker), og bare når dette vurderes som forsvarlig.
 • Er eleven borte lengre enn tiden det er innvilget permisjon, vil dette registreres som ugyldig fravær.
 • Permisjon fra opplæringen er ingen rettighet, og kommunen har derfor ikke plikt til å innvilge permisjon.
 • Eleven har heller ikke rett til å få erstattet opplæringen eleven mister i forbindelse med permisjonen. Eventuelt faglige tap som permisjonen medfører, gir heller ikke rett til særlige hjelpetiltak.
 • Elever fra trossamfunn utenfor Den norske kirke har rett til permisjon knyttet til sine helligdager. Her er det et krav at foresatte sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden.

Når skolen skal vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon vil blant annet følgende punkter være en del av vurderingen:

 • Hva som ligger inne i trinnets undervisningsopplegg i permisjonstiden.
 • Skole – hjem samarbeid i perioden: f.eks. utviklingssamtaler
 • Gjennomføring av prøver eller kartlegginger.
 • Elevens permisjonshistorikk.
 • Elevens behov for tilrettelegging og oppfølging.
 • Det er også relevant å legge vekt på om eleven får opplæring i permisjonstiden, selv om det ikke er et absolutt krav at foresatte sørger for opplæring i permisjonstiden.

Hvordan søke:

For permisjon i 1-2 dager:

Kontaktlærer kan innvilge permisjon for 1-2 dager. Søknad om permisjon kan sendes som melding i VIGILO.

For lengre permisjoner – inntil 10 dager:

Du søker om permisjon i foreldreportalen i VIGILO. Skolen vil behandle søknaden din, og du vil kunne se vedtaket og begrunnelsen for vedtaket i VIGILO.