Drammen kommune med 65,5 millioner kroner i netto driftsresultat

Det foreløpige regnskapet for det første driftsåret for den sammenslåtte kommunen er nå klart. Dette viser at Drammen kommune ligger an til å få et netto driftsresultat på 65,5 millioner kroner.

- Det har vært et krevende år med å få på plass nye rutiner, etablere nye virksomheter og en helt ny organisasjon, i tillegg til å håndtere en svært krevende pandemi. Heldigvis har vi klart å løse de ulike utfordringene den nye organisasjonen er blitt stilt overfor, samtidig som vi leverer et økonomisk resultat som er bedre enn tidligere forventet, sier rådmann Elisabeth Enger i Drammen kommune.

Rådmann Elisabeth Enger
BILDE: Rådmann Elisabeth Enger legger mandag 22. februar frem årsregnskap for 2020.

Store, uløste utfordringer

Hun legger ikke skjul på at det er noen store utfordringer i kommuneøkonomien som fortsatt er uløst. Dette gjelder først og fremst innenfor helse-, sosial- og omsorgsområdet. De øvrige tjenesteområdene melder i 2020 om mindreforbruk.

Før avsetninger har kommunens tjenesteområder et samlet mindreforbruk på rundt 58 millioner kroner. Men i dette beløpet ligger en del tilskudd og bevilgninger som skal brukes på ulike tiltak innenfor tjenestene og ikke kan gå inn i kommunens økonomiske resultat hvis de ikke brukes. Disse beløpene må derfor avsettes til tiltak som skal gjennomføres i neste regnskapsår. Etter at disse midlene er avsatt har tjenesteområdene samlet sett et lite merforbruk på 3,7 millioner kroner.

- Dette er så godt som i balanse når vi snakker om et budsjett på rundt åtte milliarder kroner. Så for kommunen som helhet er resultatet for 2020 relativt tilfredsstillende, selv om det ligger noe under det kommunestyret har satt som mål for den kommunale driften. Men innenfor helse-, sosial- og omsorgsfeltet har vi et merforbruk på nærmere 100 millioner kroner, så her har vi en stor jobb å gjøre for å oppnå budsjettbalanse, sier rådmannen.

Innenfor helse-, sosial- og omsorgsfeltet er det tjenesteområdet hjemmetjenester og institusjon som har de største økonomiske utfordringene. Overskridelsene innenfor dette området endte på mellom 83 og 84 millioner kroner i 2020.

Underveis i 2020 er det rapportert at tjenesteområdet slet med store budsjettutfordringer. Tjenestene hadde et for høyt kostnadsnivå fra de tre gamle kommunene og inn i 2020. Det var derfor planlagt å iverksette et arbeid for å redusere kostnadsnivået innenfor hjemmetjenester og institusjon, men dette arbeidet er imidlertid blitt forsinket som følge av koronapandemien. Det har dermed ikke vært mulig å vurdere og gjennomføre tiltak for å redusere kostnadsnivået i året som gikk.

- Det er uheldig at tjenesteområdet som har de største økonomiske utfordringene, også er blitt hardest rammet av pandemien. Men det har ikke vært mulig å ta tak i utfordringene på den måten vi ønsket i 2020. Dette arbeidet er imidlertid i gang nå, og vi har store forventninger til at tjenesteområdet skal klare å redusere kostnadsnivået. Men det vil kreve mange tøffe prioriteringer og vanskelige valg, og vi kommer ikke unna diskusjoner om hvordan tjenestetilbudet skal tilpasses nye og lavere økonomiske rammer, sier rådmann Elisabeth Enger.

Høyere fondsreserver enn forutsatt

Ved etableringen av Drammen kommune 1. januar 2020 hadde kommunen et disposisjonsfond på 607,5 millioner kroner. I budsjettet for 2020 la kommunestyret opptil at egenfinansieringen av investeringene måtte finansieres med midler fra disposisjonsfondet. Det var derfor forventet fondet ville krympe en del i løpet av 2020, og da det første kommunebudsjettet ble vedtatt høsten 2019, lå det en forventning om at disposisjonsfondet ville være på rundt 508 millioner kroner ved utgangen av 2020.

Regnskapet viser at saldoen på fondet ved utgangen av fjoråret endte på 608,8 millioner kroner, altså rundt 100 millioner kroner høyere enn forutsatt i budsjettet.

- Det er flere forklaringer på hvorfor saldoen på disposisjonsfondet er såpass mye høyere enn tidligere forutsatt. Ved behandlingen av andre tertialrapport ble det satt av 53,8 millioner kroner, men det var da en forventning om at det meste av dette beløpet ville bli disponert i løpet av året, til blant annet dekning av koronarelaterte utgifter. Nå viser det seg at pengene ikke trengs til å dekke koronakostnader og kan settes på disposisjonsfondet. I tillegg er avsetningene til fondet fra tidligere Nedre Eiker kommune 44,5 millioner kroner høyere enn tidligere forutsatt, og så er det tilført om lag seks millioner kroner til fondet i forbindelse med avviklingen av Drammen Drift som kommunalt foretak og legevakten som internkommunalt selskap, sier rådmann Elisabeth Enger.

Kostbar pandemi

Om en drøy uke er det nøyaktig ett år siden koronapandemien traff Drammen kommune. Siden begynnelsen av mars i fjor har pandemien preget den kommunale driften. Mange virksomheter har blitt stilt overfor utfordringer som har krevd mye av både ansatte og ledere, og det har vært behov for både ekstra bemanning og utstyr for å sikre tjenestetilbudet til innbyggerne.

Regnskapet for 2020 viser at koronapandemien har medført 267 millioner kroner i ekstra kostnader. Statlige tilskudd og kostnadsbesparende tiltak har dekket 244,8 millioner kroner av merutgiftene.

- Helt siden i fjor vår har vi rapportert om at pandemien ville påføre kommunen store ekstrakostnader. Heldigvis er en stor andel av disse kostnadene dekket av statlige tilskudd og ulike tiltak som har kuttet kostnadene. I tillegg ser vi at de ulike tjenesteområdene med unntak av helse-, sosial- og omsorgssektoren, har hatt et lavere forbruk enn budsjettert. Så innenfor disse områdene har en del av koronakostnadene vært dekket over det ordinære budsjettet. Dermed har Drammen kommune unngått å belaste disposisjonsfondet for kostnader knyttet til koronapandemien, slik vi tidligere antok at vi måtte gjøre, sier rådmann Elisabeth Enger.

Politisk behandling

Kommunens regnskapsresultat blir ikke endelig behandlet før i juni. Rådmannen er nå i gang med å utarbeide årsevalueringen for 2020. Der kommer det grundigere analyser av den økonomiske situasjonen, resultatene som ble oppnådd i fjor og nøkkeltall for driften.

Rådmannens årsevaluering legges fram i midten av april og skal behandles i hovedutvalgene, formannskapet og kommunestyret.

Den endelige behandlingen av regnskapsresultatet skjer i juni etter at regnskapet er revidert og kontrollutvalget har behandlet regnskapet.