Eierskapsforvaltning

Hovedformålet med eierskapsforvaltningen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og god og forutsigbar styring, samt sørge for å følge opp vedtatt eierpolitikk og eierstrategier.

Løpende eierskapsforvaltning innebærer regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen som eier og selskapene/foretakene. Eierskapsforvaltningen skal sikre god rapportering på mål og forventninger, sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiutvikling med videre. Kommunestyret, formannskapet (kommunens eierorgan), kontrollutvalget, partssammensatt samarbeidsutvalg og rådmannen har i den sammenheng viktige og ulike roller:

Kommunestyret

 • vedtar kommunens eierpolitikk.
 • vedtar kommunens eierstrategier for selskap og foretak.
 • Vedtar selskapsavtaler og aksjonæravtaler for hhv. interkommunale selskap (IKS) og aksjeselskap (AS)
 • gjennomfører styrevalg *.
 • vedtar kommunens økonomiplan og tilhørende rapporter.
 • vedtar vedtekter for kommunale foretak (KF).
 • vedtar rapporter fra kontrollutvalget etter gjennomført selskapskontroll.
 • vedtar endringer i eierskap, jfr. økonomiske transaksjoner i forbindelse med endringer i eierbrøk.

Formannskapet (kommunens eierorgan)

 • innstiller til kommunestyret i saker som omhandler kommunens eierskap, jfr. kommunestyrets rolle nevnt ovenfor.
 • gjennomfører eiermøter med selskap og foretak. Eiermøter med ledelsen i selskap/foretak gir formannskapet grunnlag for å sjekke og kontrollere at disse driver sin virksomhet på en måte som understøtter selskapets formål og kommunens mål med eierskapet. Formannskapet gir i eiermøtene signaler til selskapsledelsen om hva kommunen som eier er opptatt av.
 • gjennomfører orienteringer om eierstrategisk arbeid forut for sluttbehandling av eierstrategier.

Kontrollutvalget

 • gjennomfører selskapskontroll

Partssammensatt samarbeidsutvalg

 • behandler organisatoriske endringer og avtaler som berører ansatte i kommunale foretak (KF), jfr. eierstrategier.

Rådmannen

 • iverksetter kommunestyrets vedtatte eierpolitikk.
 • utvikler forslag til eierstrategier for behandling i kommunestyret.
 • etablerer rutiner for løpende eieroppfølging, herunder styringsdialog med styrer, rutiner for styrevalg, forberedelse til møter i eierorgan, eiermøter i formannskapet m.m.

* Valg av styrer til aksjeselskap (AS) og interkommunale selskap (IKS) gjennomføres av hhv. generalforsamling og representantskap.

De kommunale foretakene er en del av Drammen kommune som juridisk enhet. Styret oppnevnes av kommunestyret og er direkte underordnet kommunestyret. Rådmannen har ingen styringsrett overfor de kommunale foretakene, men kan like fullt instruere daglig leder om at iverksettelsen av en sak utsettes til kommunestyret har behandlet den aktuelle saken. Videre skal rådmannen i saker som behandles i kommunestyret, gis anledning til å uttale seg før styret i foretaket treffer vedtak. Det forutsettes likevel nær og god dialog mellom foretakets ledelse og rådmannen i det løpende arbeidet.

De kommunale foretakene inngår i kommunens årshjul for budsjettering og rapportering. Foretakenes budsjettarbeid innpasses i Drammen kommunes framdriftsplan for årlig rullering av økonomiplanen. Styrebehandlet forslag fremmes som en del av rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan. Kommunestyret fatter vedtak om foretakenes økonomiske rammebetingelser og investeringsbudsjett.

Den faste rapporteringen fra de kommunale foretakene til eier skjer gjennom tertialrapportene og årsregnskap/årsberetning. Rapporteringen innpasses i forhold til kommunens framdriftsplaner for tertialrapportering og årsmelding, og forelegges kommunestyret i forbindelse med rådmannens forslag til tertialrapporter og årsmelding. Styret må i forbindelse med tertialrapporteringen fremme konkrete forslag om endringer i de vedtatte drifts- og investeringsrammene dersom dette anses nødvendig. Det legges til grunn at foretakene som en hovedregel benytter kommunens styringssystemer og fellesfunksjoner.

Generalforsamling og representantskap i hhv. aksjeselskap og interkommunale selskap avholdes normalt i perioden april – juni.