Eierstrategier

Drammen kommune legger i sin eierskapspolitikk opp til aktivt bruk av selskapsvise eierstrategier som et viktig verktøy.

Eierstrategiene legger grunnlag for en aktiv oppfølging av de store verdiene som ligger i de ulike selskapene. Strategien skal danne plattform for en god styringsdialog og gi mål og en klar retning på hva eierne vil med selskapet. Eierstrategier kan regulere forhold som kommunikasjon med selskapet, informasjonsbehov, forventet avkastning, utbytteforventninger, strategisk retning og kjernevirksomhet, mål, tvisteløsninger mellom eiere m.v. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap. Eierstrategier tilstrebes å være robuste og ha gyldighet over tid. Det legges likevel opp til jevnlig revidering med utgangspunkt i bl.a. endrede rammevilkår, nye vedtatte føringer etc. Alle eierstrategier skal forankres og behandles i formannskapet som eierutvalg og vedtas av kommunestyret.

Drammen kommune som ny eier har behov for å definere sine mål og strategier for hvert enkelt selskap. Utvikling av selskapsspesifikke eierstrategier for behandling i formannskapet og kommunestyret vil stå sentralt. Inntil nye eierstrategier er utarbeidet og vedtatt er det naturlig at eksisterende strategier og mål fra før kommunesammenslåingen 01.01.20 ligger til grunn for selskapenes virksomhet.

Delt eierskap

Delt eierskap gir spesielle utfordringer knyttet til samordning av ulike eierinteresser. Det førende prinsipp er likebehandling av aksjeiere - alle aksjer gir lik rett i selskapet. Selskapslovgivningen har likevel bestemmelser om hva en deleier kan påvirke i et selskap ut fra eierandel. For selskaper med flere eiere, er omforente eierstrategier et viktig virkemiddel til å håndtere ulike synspunkter. Eierstrategiene gir omforente holdninger til retning og utvikling av selskapene. De er også verdifulle verktøy for å regulere eventuelle uenigheter. Gjennom eierstrategier kan det avtales formelle føringer og tvisteløsninger. Eierstrategien kan også forplikte til å etablere fora på administrativt nivå hvor de ulike eiernes interesser drøftes og avklares for å unngå forskjellige styringssignaler til selskapet. Eierstrategier for selskap med flere eiere må vedtas av samtlige eiere. I selskap hvor flere kommuner er eiere innebærer dette vedtak i samtlige kommunestyrer. Dette vil særlig være aktuelt for interkommunale selskap (IKS).