Eierstyring i Drammen kommune

Hovedformålet med eierstyringen er å sikre en god utvikling for selskapene, langsiktig verdiskaping og god, forutsigbar styring. Eierstyringen skal følge opp vedtatt eierpolitikk og eierstrategier.

 Løpende eierstyring skal

  • sikre regelmessig og formalisert kontakt mellom kommunen og selskapene/foretakene
  • sikre god rapportering på mål og forventninger
  • sikre gode prosesser ved gjennomføring av valg, strategiutvikling, mv.

Drammen kommune arbeider for gode tjenester til befolkningen og størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Med verdiskaping gjennom kommunalt eierskap menes her oppnåelse av kommunens mål som eier, enten høyest mulig avkastning over tid eller mest mulig effektiv oppnåelse av mål som knytter seg til å ivareta ulike samfunnsmessige hensyn.

Drammen kommunes eierutøvelse skal bidra til å nå kommunens mål som eier. Høyest mulig avkastning over tid eller effektiv oppnåelse av mål som knytter seg til å ivareta ulike samfunnsmessige hensyn forutsetter at selskapet er bærekraftig og ansvarlig.*

  • Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige forhold på en måte som bidrar til langsiktig verdiskaping og slik at dagens behov ivaretas uten å ødelegge muligheten for at kommende generasjoner kan få dekket sine behov.
  • Et ansvarlig selskap innebærer at selskapet identifiserer og håndterer risikoen virksomheten påfører mennesker, samfunn og miljø.

* Verdiskaping som mål om avkastning og effektiv måloppnåelse hvor bærekraft og ansvarlig virksomhet vektlegges er en oppfølging av målsettinger som også ligger til grunn for statens eierskapsutøvelse.

Hensynet til bærekraft og ansvarlig virksomhet er reflektert i kommunens forventning til selskapene om at de tar samfunnsansvar og vil gjenspeiles i eierstrategier og hvordan kommunen følger opp selskapene.

Drammen kommune har en betydelig selskapsportefølje, alt fra industri til tidligere basistjenester som nå er organisert i selskaper. Bakgrunn for å selskapsorganisere tidligere kommunal virksomhet har vært knyttet til lønnsom effektivisering, økt måloppnåelse, økt økonomisk handlingsrom, spesialisering, forenkling og transparens, regelverkstilpasning og interkommunalt samarbeid. Et dilemma knyttet til enhver selskapsdannelse er at det reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Selskapsorganisering og fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle formen for forvaltningsstyring og at styring må skje i henhold til de rammer som følger av blant annet selskapslovgivningen.

For å kompensere for ulemper med redusert direkte politisk styring er det viktig at kommunestyret etablerer mål og forventninger til selskapene og prinsipper for eierstyring gjennom ulike eierstrategiske styringsdokumenter. Dette vil danne en styringsmodell som gir rammer som skal være førende for arbeidet til styrene i selskapene. I oppfølgingsarbeidet mot selskapene/foretakene vektlegges kontroll av mål- og forventningsoppnåelse, økonomioppfølging og styreevalueringer.

Eierstyring i Drammen forankres politisk på flere nivåer. Den overordnede styringen uttrykkes i eierpolitikken. I tillegg etableres eierstrategier for det enkelte selskap. Eierstrategier skal blant annet etablere mål med eierskapet, utbytte og avkastningsforventninger, føringer for strategisk retning med videre og er således et viktig politisk verktøy. Eierstrategier er individuelle og tilpasses det enkelte selskap. Kontroll gjøres politisk av formannskapet som kommunens formelle eierorgan og administrativt av rådmannen. I tillegg skal kontrollutvalget på kommunestyrets vegne påse at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskapene.