Innledning

Drammen kommunes eierpolitikk er et redskap for kommunestyret for utøvelse av målrettet,forutsigbar og langsiktig eierstyring i Drammen kommune. Eierpolitikken skal bidra til god politisk styring og kontroll samt gi rammene for hvordan kommunen skal utøve sitt eierskap.

Kommunens eierpolitikk gjennomgås tidlig i hver kommunevalgperiode og etableres slik sett for en 4-årsperiode.
Eierpolitikken kan likevel justeres ved behov i løpet av 4-årsperioden som følge av vesentlige endringer i overordnede rammer for eierstyring.

Forventningene som kommer til uttrykk i kommunens eierpolitikk gjelder for alle selskaper kommunen har eierinteresser i, uavhengig om det er kommunale foretak eller selskaper som Drammen kommune eier alene eller sammen med andre. Gjennom eierpolitikken etablerer kommunestyret overordnede prinsipper for kommunens forvaltning av sine eierposisjoner. Videre omhandles blant annet eiers forventninger til samfunnsansvar, premisser for valg av selskapsstyrer og forventninger om utbytte og avkastning. Eierpolitikken legger videre rammeverket for rådmannens oppfølging av selskapene.

På Drammen kommunes nettsider vises både Drammen kommunes eierpolitikk og Drammen kommunes eierposisjoner. Oversikten over kommunens eierposisjoner gir selskapsomtaler, nøkkeltall og målformuleringer for hvert enkelt selskap/foretak som kommunen har eierposisjoner i. Denne delen gjennomgås og oppdateres årlig etter gjennomførte generalforsamlinger, representantskapsmøter og lignende. Oppdateringen skjer normalt tidlig på høsten og rapporteres til kommunestyret ifm. 2. tertialrapporteringen. På kommunens nettside er dette synliggjort i form av to innganger; «Eierpolitikk» og «Eierposisjoner». Kommunens nettside gjør kommunens eierpolitikk digitalt tilgjengelig og gir lett tilgang til kunnskap om kommunens eierposisjoner.

Drammen kommune er etablert som ny kommune fra 01.01.20 etter sammenslåing av kommunene Svelvik, Nedre Eiker og tidligere Drammen kommune. Drammen kommune har som mål å være en aktiv eier. Fra 01.01.20 har Drammen kommune mange eierposisjoner*. Begrunnelsen for selskapsorganisering og mål med eierskap er utformet i de tre tidligere kommunene. For mange av eierposisjonene anses begrunnelsene og målene med eierskapene å være robuste og godt formulerte. Dette er likevel ikke like tydelig utrykt for alle selskap. Drammen kommune som ny eier har derfor behov for å gjennomgå dette nærmere. I den sammenheng vil arbeidet med å utvikle selskapsspesifikke eierstrategier for behandling i kommunestyret stå sentralt. Inntil nye eierstrategier er utarbeidet og vedtatt er det naturlig at eksisterende strategier og mål fra før kommunesammenslåingen 01.01.20 ligger til grunn for selskapenes virksomhet.

* Pr. 01.01.20 har Drammen kommune eierposisjon i 20 aksjeselskap (AS), 7 interkommunale selskap (IKS), 3 kommunale foretak (KF), 3 samvirkeforetak (SA), 2 interkommunale samarbeid (§27-samarbeid etter gammel kommunelov), 2 sameier og 1 forening. I tillegg har kommunen en rolle ifht. 13 stiftelser (stiftelser er selveide).