Utbytte, avkastning og effektivitetsmål

Selskapers primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, effektivt, bærekraftig og ansvarlig, jfr. omtale i kapittel 2 «Eierstyring».

For kommersielle virksomheter vil det å sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv stå sentralt. Drammen kommune har et strategisk og langsiktig perspektiv med sitt eierskap og det skal være tydelige mål med eierskapet i enkeltbedrifter. Forventninger til avkastning, utbytte og resultater skal være en sentral del av dialogen med selskapet. For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål enn rent forretningsmessige, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål.

Utbytte

Som eier gir Drammen kommune utrykk for forventninger til selskapets utbytte. Utbytteforventninger skal reflektere hva Drammen kommune som eier mener er en riktig balanse mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd i selskapet. Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset virksomhetens mål, strategi og risikoprofil. Rådmannen utarbeider utbytteforventninger som kommuniseres til selskapenes styrer i de selskaper der det er aktuelt med utbytte i tråd med vedtatte eierstrategier.

Avkastningsmål

Verdien av Drammen kommunes eierskap er betydelig. Drammen kommune har investert i og overført store verdier til selskaper og foretak som kommunen forventer bidrar til effektivisering av kommunens økonomi, og som gir avkastning på investeringer. For de selskapene som i stor grad har forretningsmessige mål, er avkastning et sentralt element for eier. Drammen kommune ønsker en positiv verdiutvikling for sine investeringer og et viktig mål for selskapene er at de oppnår høy avkastning på investert kapital. Med avkastningsmål menes den avkastningen eier kan forvente å få på sine investeringer over tid sett i forhold til investeringens risiko.

Effektivitetsmål

For selskaper der det foreligger andre spesifikt definerte mål, og som ikke opererer i et marked, vil avkastningsforventinger kunne erstattes av andre mål som eksempelvis effektivitetsmål. Ulike selskapsformer er valgt for å realisere ulike formål. I noen tilfeller er ivaretakelse av særskilte samfunnsoppgaver en bedre målsetting enn rene resultatkrav. Kommunen sikrer god eierstyring gjennom å tydeliggjøre mål og resultatkrav i det eierstrategiske arbeidet. Slike mål forankres i eierstrategiene for de enkelte selskapene og innebærer at kommunen må ha tydelige og unike eierstrategier for sine eierposisjoner.