Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA Region 4)

Nøkkeltall

Virksomheten

I Norge er det opprettet interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA) over hele landet fordelt på regioner (IUA-regioner). Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning region 4 (IUA Region 4) er i dag organisert som et §27-samarbeid etter gammel kommunelov. Deltakere i samarbeidet er de 18 kommunene i Buskerud samt Jevnaker kommune. IUA Region 4 er etablert for å organisere nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger i kommunene. IUA er hjemlet i Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven), Forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning og i Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven). Lovverket stiller dermed krav om at kommunene deltar i et IUA, jfr forskriften §3 og §7.

IUA Region 4 ledes av et beredskapsstyre som er administrativt sammensatt med personer med beredskapskompetanse fra et utvalg av de 19 deltakerkommunene. I tillegg er Drammensregionens brannvesen IKS (DRBV) og politiet deltakere i beredskapsstyret. Brannsjefen i Drammen leder beredskapsstyret. Årsmøte er samarbeidets øverste organ. Her deltar alle deltakerkommunene administrativt med personer med beredskapsansvar. Drammen kommune er vertskapskommune for selskapet etter kommunelovens § 27 (gammel kommunelov).

Selskapets formål

Det interkommunale samarbeidet har som formål å sikre at eierkommunene er i stand til å møte kravene til kommunal beredskap mot akutt forurensning. Samarbeidet skal gi eierkommunene den mest kostnadseffektive beredskapen.

Kort om

  • Org.nummer: IUA har ikke eget organisasjonsnummer, ivaretas av Drammen kommunes
  • Stiftelsesår: 1994
  • Drammen kommunes medlemsandel: 1/19
  • Øvrige medlemmer: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Kongsberg, Jevnaker, Krødsherad, Lier, Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal, Øvre Eiker og Ål
  • Medlemskapital: 1 700 000
  •  www.iuabuskerud.no

Ledelse og styre

Sekretariat:Torgeir Andersen. Et sekretariat ivaretar funksjonen «daglig leder». Dette driftes av Drammensregionens brannvesen IKS

Styre: Brannsjef Torgeir Andersen (styreleder), Politioverbetjent Glenn Rhoden (nestleder), Beredskapskoordinator Henrik Trømborg (sekretær), Havnedirektør Arne Fosen, Maritim sjef Ivar Vannebo, Brannsjef Erik Rognli, Beredskapsleder Rune Toverud, Brannsjef John Bjella, Leder forebyggende Ingar Danielsen, Brannsjef Terje Reginiussen, Beredskapsleder Even Moan, Rådgiver Tone Therese Nyhus, Chief Quality Officer Julie Nitsche Kvalvik, Logistics Manager Ola Mossblad, Fungerende distriktssjef Thrine Carlsen, Karsten Butenschøn, Håvard Kristoffersen.